ชื่อบทความ : ติดตามผลิตภัณฑ์เสื่อกกและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                                                  ชื่อพื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : พิพัฒน์ ชัยวิเศษ                                                                      ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการทำสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน หรือทำธุรกรรมต่างๆ  ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมมากขึ้น                                            คณะอาจารย์ ทีมงามจากโครงการ U2T จึงมองเห็นแล้วว่า ในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรีรัมย์ มีการทอเสื่อกกที่มีมานานแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ทางทีมงานจึงมองเห็นโอกาสตรงนี้ว่าเสื่อกกสามารถต่อยอดและสร้างรายได้ให้คนชุมได้เพราะที่นี่ชาวบ้านจะทอเสื่อด้วยมือและมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งในการครั้งที่แล้วทีมงานก็ได้มีการจัดอบรมเรื่องการทำลายเสื่อแบบต่างๆ ให้ทันสมัยมากขึ้น และสามารถแปรรูปจากแค่เสื่อนั่งพื้นเป็นของใช้ร่วมสมัยเช่น กระเป๋า หมอน กล่องทิชชู เสื่อพับแบบพกพา ที่รองแก้วน้ำ เป็นต้น                                                                                                          ในติดตามผลิตภัณฑ์เสื่อกก หลังจากที่อบรมย้อมสีเสื่อกก การออกแบบลวดลายของเสื่อกกทางทีมงานก็ได้ติดตามเพิ่มเติม ชาวบ้านทอลายเสื่อกกที่ออกแบบในครั้งที่แล้วอย่างสวยงามและลวดลายทันสมัยมาก เราทีมงาน จากโครงการ U2T จึงมีการจัดโครงการอบรม 2 กิจกรรมคือ                     – กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์                                                                                           – กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช) และเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) รวมถึงได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อก่อเกิดเป็นรายได้ในครัวเรือนต่อไป

     

    

ภาพประกอบ : ติดตามผลิตภัณฑ์เสื่อกก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ภาพประกอบ : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช) ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

 


 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู