ชื่อบทความ: กิจกรรมอบรมชุมชนตำบลโคกย่างเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ:  นาย ปรีชา มะลิซ้อน
ประเภท :  ประชาชน 


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  “วัตถุประสงค์”

 1. เพื่อยกระดับของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของ ลูกค้า ผู้บริโภค
 4. ช่วยส่งเสริมทางด้านการตลาด สามารถเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
 5. ช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 6. ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคได้
 7. ออกแบบตราสัญลักษณ์ โลโก้ของสินค้า เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไไวรัส covid-19 ทางคณะอาจารย์และทีมงานประจำตำบลมีความจำเป็นต้องจัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายชุมชนภายในตำบลโคกย่างเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซึ่งมีหัวข้อและเนื้อหาสาระ ในการจัดการอบรมดังนี้

 • ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์อาหาร หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มผู้เข้าอบรมในชุมชน
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของบรรจุภัณฑ์อาหารแก่กลุ่มผู้เข้าอบรมในชุมชน
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกวัสดุสำหรับการบรรจุภัณฑ์
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ตราสินค้า โลโก้แก่ผู้เข้าอบรม

รูปภาพประกอบ

                     

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช)
  “วัตถุประสงค์”

 1. ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น มีความปลอดภัย
 2. ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ
 3. เพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้บริโภคและผู็เกี่ยวข้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
 4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือ
 5. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช) มีดังนี้

 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน และหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • ให้ความรู้เกี่่ยวกับขั้นตอนการขอการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ การดำเนินการรับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐาน (อย.มผช)
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขลักษณะการผลิตของผลิตภัญฑ์แก่กลุ่มชุมชนภายในตำบล
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งตรวจให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน(อย.มผช)

รูปภาพประกอบ

ติดตามผลิตภัณฑ์เสื่อกก

หลังการการจัดอบรมการย้อมผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่ผ่านมาทางคณะอาจารย์และทีมงานประจำตำบลได้ให้กลุ่มทอเสื่อกก ทอเสื่อกกตามแบบที่ทางคณะอาจารย์และทีมงานให้ไว้จึงได้มีการลงพื้นที่ติดตามผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอเสื่อกกแต่ละหมู่ในตำบลโคกย่าง เพื่อนำผลิตภัณฑ์เสื่อกกไปขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์กับหน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจังหวัด(อย.มผช)


          โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

         ชื่อโครงการ : การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู