ชื่อบทความ : ” วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูลหมู่ 2 ตำบลโคกย่าง “
ชื่อหมู่บ้าน : หมู่ 2บ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้จัดทำบทความ : นายชวิน โกสีนาม (บัณฑิตจบใหม่)


ข้าพเจ้า นายชวิน  โกสีนาม ผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564  งานที่ได้รับหมอบหมายในเดือนนี้ คือการวิเคาระห์ข้อมูลและสรุปผล โดยใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์คือโปรแกรม SPSS และข้อมูลที่ได้รับหมอบหมายให้วิเคาระห์ คือข้อมูลหมู่2 บ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่2 บ้านโคกย่าง ได้มีผู้ตอบแบบสอบถาม 123 ครัวเรือน และข้อมูลอื่นเช่น จำนวนชายหญิง ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สภาพปัญาในชุมชน  เป็นต้น จากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ SPSS นั้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คนคิดเป็นร้อยล่ะ 70.7 และเป็นเพศชายจำนวน 36 คนคิดเป็นร้อยล่ะ 29.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 41-60 ปี คิดเป็นร้อยล่ะ 45.5 นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนนี้กำลังดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จะให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และมารายงานผลให้ทราบในเดือนต่อไป


ภาพประกอบ 

 

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู