ดิฉัน นางดำ ผินสู่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) ประเภทประชาชน พื้นที่ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานภายในเดือนกรกฎาคมนี้

-หลังจากที่ได้ทำสัญญาจ้าง และรายงานตัวแล้วนั้น ทางผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์ รับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ของโครงการ u2t BCG เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

-ทางกลุ่มมีการนัดประชุมเพื่อทำการชี้แจง รูปแบบในการปฏิบัติงาน ในตำบลที่ได้รับผิดชอบ

-ดิฉันผู้ปฏิบัติงานชุมชน ได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน และในลักษณะของบริบทชุมชน จะประกอบไปด้วยการทำเกษตรกรรม การทำไร่ ทำสวน ตลอดจนการประกอบอาชีพเสริมอีกมากมาย แต่สิ่งที่น่าสนใจในการลงเข้าสำรวจตำบลนั้น ก็คือการทอเสื่อกก และการปลูกเพาะเห็ด เหตุผลที่น่าสนใจนั้นเนื่องจากมีกลุ่มชาวบ้านผลิตอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีกลุ่มทอเสื่อที่เป็นสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย ทางทีมผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ลงพื้นที่แบบเจาะจงในการเก็บข้อมูลของกลุ่มชาวบ้านที่ทอเสื่อกก และปลูกเพาะเห็ด เพื่อที่จะนำมาแปรรูปสินค้า และผลักดันในเป็นจุดเด่น จุดขายของชุมชน และเพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับทีมในการพิจารณาต่อไป

-นอกจากการลงพื้นที่ชุมชนในการสำรวจข้อมูลแล้ว ยังได้มีการสำรวจตลาดการจำหน่ายสินค้าในชุมชนอีกด้วย ปรากฏว่าการตลาดในชุมชนนั้นยังไม่มีแหล่งค้าขายที่มั่นคงมากพอนัก อาจจะเป็นเพราะว่าประชากรในชุมชน หันหน้าเข้าไปใช้บริการของซื้อ ของใช้ ตลอดจนของฝากในตัวอำเภอมากกว่า จึงยังไม่ค่อยมีคนลงทุนในชุมชนมากพอ และอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ด้วย จึงทำให้ผู้บริโภคไม่มีกำลังซื้อเท่าที่ควร แต่ได้มองเห็นว่าเราสามารถสร้างสินค้า และต่อยอดงานกลุ่มชุมชนให้มีรายได้ และส่งออกได้ในระดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู