1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ หมู่ 2 บ้านโคกย่าง หมู่ 3 บ้านบัวพระ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ หมู่ 2 บ้านโคกย่าง หมู่ 3 บ้านบัวพระ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อบทความ : ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  หมู่ 2 บ้านโคกย่าง
หมู่ 3 บ้านบัวพระ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน :หมู่ 2 บ้านโคกย่าง หมู่ 3 บ้านบัวพระ  ตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวพัชรพร บุญมาก


ข้อมูลทั่วไป
              บ้านโคกย่าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางแยกลาดยาง
(สายประโคนชัย-โคกเมือง) มีจำนวนประชากร 756 คน จำนวนครัวเรือน 225 หลัง                                                                                                บ้านบัวพระ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านบัวพระ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางแยกลาดยาง
(สายประโคนชัย-โคกเมือง) มีจำนวนประชากร 306 คน จำนวนครัวเรือน 61 หลัง                                                                                                  ลักษณะภูมิศาสตร์ พื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  มีบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน อ้างเก็บน้ำ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค


สิ่งที่น่าสนใจ /การลงพื้นที่สำรวจข้องมูล
                  ลงพื้นที่สำรวจเก็บแบบสอบถามข้อมูลชาวบ้านโคกย่างและชาวบ้านบัวพระ ตำบลโคกย่าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสอบถามความเป็นอยู่ในชุมชน โดยใช้แบบสอบถามจากส่วนกลาง (01) แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (02)แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (06) แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงานไปยังลูกบ้านในกระจายข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลในด้านต่างๆในชุมชน  ความเป็นอยู่ในชุมชน  อาชีพต่างๆที่ประชากรในชุมชนปฏิบัติ  ปัญหาในชุมชนในด้านต่างๆ ว่าประสบปัญหาในเรื่องอะไร และสอบถามความรู้และมาตรการป้องกันปัญหาโรคโควิดที่ระบาดในตอนนี้ด้วยว่าประชาชนมีความรู้และเข้าใจในโรคโควิด-19และมาตรการในการป้องกันตัวเองอย่างไร การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างไร และได้สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกย่างมีกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดและบ้านบัวพระมีการทอผ้าไหม ผ้าขาวม้าไว้ใช้เองและไว้ขาย ในหมู่บ้านบัวพระ มีการจัดสรรพื้นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน แบ่งให้ชาวบ้านปลูกผักเลี้ยงเพื่อชีพ


ภาพการลงพื้นที่


 

อื่นๆ

เมนู