ชื่อบทความ : ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล หมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านตาจรู๊ก หมู่ 4 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้อมูลทั่วไป (บริบทชุมชน)

  • สภาพทั่วไป

บ้านตาจรู๊ก หมู่ 4 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ประมาณ 1,348 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 92 ไร่ พื้นที่การเกษตรประมาณ 1,221 พื้นที่สาธารณะประมาณ 35 ไร่

  • อาณาเขตของหมู่บ้าน 

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ หมู่ 3 บ้านบัวพระ ตำบลโคกย่าง

ทิศใต้                ติดต่อกับ หมู่ 1 บ้านจรเข้มาก ตำบลจรเข้มาก

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ หมู่ 4 บ้านปังกู ตำบลปังกู

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ หมู่ 5 บ้านเก็ม ตำบลดคกย่าง

  • จำนวนจำนวนประชากรและครัวเรือน

บ้านตาจรู๊ก  มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 603 คน ชาย 293 คน หญิง 310 คน

มีจำนวนครัวเรือน 177 ครัวเรือน

  • การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพตามลำดับดังนี้ อาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และอาชีพรับราชการ

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 ในพื้นที่บ้านตาจรู๊ก หมู่ 4 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำการเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำ รายรับไม่พอกับรายจ่าย สำหรับหนี้สินนั้นมีกันเกือบทุกครัวเรือน ส่วนมากจะกู้มาเป็นทุนในการทำเกษตรกรรม และใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมีอาชีพเสริม เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือนแต่ไม่สามารถไปหาอาชีพเสริมได้เนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิค 19

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถาม ตามเอกสารแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน) แบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19) และได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ และความต้องการของชุมชนในหลายๆ เรื่อง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางในระบบเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะพัฒนาชุมชนต่อไป

ภาพการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู