1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถามผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถามผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อบทความ : ID02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านตาจรู๊ก หมู่ 4 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์

ข้อมูลทั่วไป (บริบทชุมชน)

ตำบลบลโคกย่าง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร อนาเขตการปกครองมีเนื้อที่ทั้งหมด 44.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,500 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 4,306 คน 1,220 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพตามลำดับดังนี้ อาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และอาชีพรับราชการ

การลงสำรวจ/เก็บข้อมูล

ข้าพเจ้านางสาวกุลสตรี   อุ้มรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตำบลโคกย่างมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านด้วยกันข้าพเจ้าและทีมได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถาม โดยได้สอบถามข้อมูลจากท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตามเอกสารแบบสอบถามผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยท่านผู้ใหญ่บ้านได้ให้ข้อมูลว่า น้ำดื่มตราพิก เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เกิดจากโครงการของภาครัฐที่ได้ให้งบมา โดยเริ่มผลิตในปี 2560 ที่ตั้งของสถานประกอบการอยู่ที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจข้อมูล และถ่ายภาพ เพื่อที่จะนำไปเป็นฐานข้อมูลในการลงในแบบสอบถาม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางในระบบเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป

รูปภาพการลงปฎิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู