ชื่อบทความ : การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชุมชนและครัวเรือน เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พื้นที่ : 
ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิเศษ
ประเภท : ประชาชน


หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ บ้านตะโก หมู่ 7 ตำบล โคกย่าง และบ้านกันตุยจูน หมู่ 9 อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์


อาชีพ
อาชีพหลักส่วนใหญ่ ทำนา และรับจ้างทั่วไป

จากการสำรวจ พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในพื้นที่ที่พักอาศัย มีบางรายที่ทำเกษตร(ทำนา) ในพื้นที่ต่างจังหวัด ด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่   และมีบางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป/บริการ รับราชการ และว่างงาน/ไม่มีงานทำ

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตำบลโคกย่าง
จากการลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านตะโก และบ้านกันตุยจูน ของตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยการใช้แบบสอบถาม คือ แบบฟอร์ม(01) แบบฟอร์ม(02)แบบฟอร์ม(06) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลภาคครัวเรือน รวมถึงให้ข้อแนะนำ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้าน

ด้านวิถีการผลิตของคนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะทำนา ปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มไถหว่านเมล็ดพันธุ์เดือนพฤษภาคมและเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อใช้บริโภค/อุปโภค และจำหน่ายบางส่วน บางรายไม่ได้ทำนาเนื่องจากไม่มีที่ทำกิน และไม่ได้รับจ้างทั่วไป แต่ก็ปลูกผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายในชุมชน
คนในชุมชนส่วนใหญ่ มีภาระหนี้สินจากการทำการเกษตร โดยกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และคนในชุมคนบางส่วนมีเงินออม โดยออมจากกลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เดือนละ 20-500 บาท

สภาพปัญหาของชุมชน มีดังนี้
1. ปัญหาไม่มีน้ำประปาใช้
2. ปัญหาแสงสว่างตามถนนในหมู่บ้านไม่เพียงพอ
3.ปัญหาเสียงตามสายที่ไม่ทั่วถึง

แนวทางการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน มีดังนี้
1. รองน้ำฝนเก็บไว้ใช้
2.เจาะน้ำบาดาลใช้
3.สูบน้ำจากสระน้ำของชุมชนมาใช้(สระน้ำสาธารณะ)

ความต้องการในการพัฒนาชุมชน
ความต้องการในการพัฒนาชุมชนและอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือให้ด้านต่างๆ อันดับแรก เรื่องน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค อันดับสอง เรื่องไฟฟ้าให้แสงสว่างตามเส้นทางการจราจร  อันดับสาม เรื่องอบรมอาชีพสำหรับกลุ่มแม่บ้าน

ผลสรุปจากการลงพื้นที่สำรวจ บ้านตะโก หมู่ 7 ตำบล โคกย่าง และบ้านกันตุยจูน หมู่ 9 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นความจริง จนทำให้ทราบถึงปัญหาหลักของคนในชุมชน พบว่า ในชุมชมขาดเเคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค แสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และในด้านการประกอบอาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่อยากให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลืออบรมวิชาการให้ด้านต่างๆ ให้แก่คนในชุมชน ในการนี้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูกนำไปวิเคราะห์ พิจารณา ในการพัฒนาชุมชนต่อไป

ภาพจากการลงพื้นที่สำรวจ

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู