ชื่อบทความ : ID02 – การวิเคราะห์ SWOT จากการลงพื้นที่ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ผลปฎิบัติงานประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564  จากการได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย ซึ่งเดือนนี้ข้าพเจ้า ผู้ปฎิบัติงานท่านอื่น และอาจารย์ประจำตำบลโคกย่าง ได้มีการประชุมร่วมกัน สรุปและวิเคราะห์ SWOT เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบวิเคราะห์ SWOT หมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การวิเคราะห์ SWOT หมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีดังนี้

  • จุดแข็ง

– ทำน้ำดื่ม pig

– ทำปุ๋ยคอก (ธรรมชาติ)

– ประชากรในหมู่บ้านทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก

– มีคลอง คูน้ำ

– ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง

  • จุดอ่อน

– แหล่งเก็บน้ำแห้งไม่ค่อยมีน้ำ

– ไม่มีวัยทำงานอยู่ในหมู่บ้าน

– ไม่มีวัด

– ไม่มีโรงเรียน

– ไม่มีตลาดชุมชน

– ไม่ค่อยมีความร่วมมือในชุมชน

– ไม่มีอนามัยในชุมชน

  • โอกาส

– การกระจายรายได้ของชุมชนผ่านการขายน้ำดื่ม

– มีเส้นทางที่มีโอกาสสร้างรายได้ของชุมชน

  • อุปสรรค

– คนไม่อยู่บ้านทำให้เก็บข้อมูลยาก

– สภาพถนนที่ขรุขระ

– บุคคลในหมู่บ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือ

 

รูปภาพการวิเคราะห์ SWOT

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู