ชื่อบทความ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : ตำบลโตกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายชโนดม ชนะประโคน (บัณฑิตจบใหม่)


เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้เชิญวิทยากร นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ความรู้อบรม เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณ์ชุมชน โดยเป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นชาวบ้านภายในชุมชน คุณครูโรงเรียนบ้านโคกย่าง และทีมงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทได้แก่
1.ประเภทอาหาร
2.ประเภทเครื่องดื่ม
3.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
4.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
5.ประเภทเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง ศิลปะประดิฐและของที่ระลึก

ประโยชน์ของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น มีความปลอดภัย
2. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ
3. ผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
4. สร้างความเชื่อมัน และความน่าเชื่อถือ
5. เพิ่มโอกาสทางการค้า ผู้ผลิตเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น


รูปภาพกิจกรรม
โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ
: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัด

อื่นๆ

เมนู