ชื่อบทความ : กิจกรรมรวมพลังต้านโควิด 19 (COVID-19) ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์  (ประเภทประชนชน)

นื้อหาโดยสรุป :
 1. กิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิดและกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด

     จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มีการระบาดตั้งแต่ระลอกที่1 ปลายปี2019
จนถึงปัจจุบันเข้าระลอกที่ 3 ยังมีการระบาดอย่างรุนแรงและเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทางภาครัฐมีหลายมาตรการ
ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนป้องกัน เช่น การสวมหน้าการอนามัย หรือ หน้ากากอนามัยแบบผ้า ทุกครั้งที่
ออกจากบ้านการล้างมือบ่อย ๆ การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่าง ทาง U2Tโดยมีคณะอาจารย์
และทีมงานได้ให้ความสำคัญมาตรการป้องกันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19  เช่น
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,หน้ากากอนามัย และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
ภาพประกอบกิจกรรม

1.โรงเรียนบ้านโคกย่าง


2.วัดบ้านโคกย่าง

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกย่าง

 1. กิจกรรมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
      เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ทางคณะอาจารย์และทีมงานได้จัดกิจกรรม โดยมีประประชาชนในพื่นที
  ตำบลโคกย่างที่สนใจเข้าร่วม การทำหน้าการอนามัยแบบผ้าและทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 95%  ณ.มหาวิทยาลัย
  ราชภัฎบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมงานและประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน COVID-19 และ
  สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้
  ภาพประกอบกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู