ชื่อบทความ :กิจกรรมU2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด
ชื่อหมู่ชื่อบ้าน :ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์ศรี ประเภท: บัณฑิตจบใหม่


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สู่ตำบลโคกย่าง อำประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
      1.กิจกรรมมอบของให้กับโรงเรียนโคกย่างและวัดโคกย่าง
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่กับประชาชน เพราะเป็นโรคใหม่ ประชาชนยังไม่มีความรู้และแนวทางในการป้องกัน และยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีราคาสูง จึงเสี่ยงต่อการติดต่อโรคได้โดยง่าย ดิฉันนางสาวนิภาภรณ์ พันธ์ศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้รับมอบหมายงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 ให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการรณรงค์ในโครงการ “U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ” ทางคณะอาจาร์ยและทีมงานทราบถึงปัญหาภายในชุมชนยังขาด สิ่งของและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อcovid-19 จึงจัดกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนโคกย่าง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ก็มีสเปย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อจำนวนหนึ่งให้กับ ทางโรงเรียนซึ่งทางคณะครูของโรงเรียนโคกย่าง ได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี และได้เดินทางไปที่วัดโคกย่างเพื่อถวายสิ่งของที่วัดบ้านโคกย่างและปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณภายในวัดบ้านโคกย่าง และทีมงานได้ถวายสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำดื่ม สเปย์แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับทางวัด
      2. กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์และทำหน้ากากอนามัย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 บริเวณรอบๆพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เราได้ทำการเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของแต่ละหมู่บ้าน และประชาชนที่สนใจแต่ละหมู่บ้านในตำบลโคกย่างมาเข้าร่วมโดยมีคณะอาจารย์ประจำตำบล สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมสอนการทำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับทีมงานและประชาชนที่สนใจภายในในตำบลโคกย่าง โดยมีวิทยากรมาฝึกสอนให้กับทีมงานและประชาชนในชุมชนโคกย่างเพื่อที่ประชาชนจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือทำไว้ใช้เองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19      ภาพกิจกรรม U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

กลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู