ชื่อบทความ : ID02 – ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด 19 และส่งเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ต้านภัยเชื้อ COVID-19 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นางสาวพัชรพร  บุญมาก (บัณฑิตจบใหม่)


ปัจจุบันเมื่อเราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สิ่งที่ทำได้เบื้องต้นคือการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ  โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหรือทุกครั้งที่ที่ต้องสัมผัสสิ่งของต่างๆ ตอนนี้ก็ได้มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งสามารถลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต เพื่อทำการรับวัคซีนฟรี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการป่วย และลดการเสียชีวิตได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก จึงต้องเร่งปกป้อง ป้องกัน ให้ทั่วถึงเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ

กิจกรรมมอบของให้กับโรงเรียนโคกย่างและวัดโคกย่าง
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่กับประชาชน เพราะเป็นโรคใหม่ ประชาชนยังไม่มีความรู้และแนวทางในการป้องกัน และยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีราคาสูง จึงเสี่ยงต่อการติดต่อโรคได้ ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการรณรงค์ในโครงการ “U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ” ทางคณะอาจารย์และทีมงานทราบถึงปัญหาภายในชุมชนยังขาด สิ่งของและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อ covid -19 คณะอาจารย์และทีมงานได้มอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อจำนวนหนึ่งให้กับ ทางโรงเรียนซึ่งทางคณะครูของโรงเรียนโคกย่าง ได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี และได้เดินทางไปที่วัดโคกย่างเพื่อถวายสิ่งของที่วัดบ้านโคกย่างและปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณภายในวัดบ้านโคกย่าง และทีมงานได้ถวายสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำดื่ม สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับทางวัด

กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์และทำหน้ากากอนามัย
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เราได้ทำการเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของแต่ละหมู่บ้าน และประชาชนที่สนใจแต่ละหมู่บ้านในตำบลโคกย่างมาเข้าร่วม โดยมีคณะอาจารย์ประจำตำบล สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหา วิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมสอนการทำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับทีมงานและประชาชนที่สนใจภายในในตำบลโคกย่าง โดยมีวิทยากรมาฝึกสอนให้กับทีมงานและประชาชนในชุมชนโคกย่างเพื่อที่ประชาชนจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือทำไว้ใช้เองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19


ภาพกิจกรรมมอบของให้กับโรงเรียนโคกย่างและวัดโคกย่าง

ภาพกิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์และทำหน้ากากอนามัย

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู