ชื่อบทความ : ID02-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุลคล ครัวเรือน บ้านโคกย่าง หมู่ 2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านโคกย่าง หมู่ 2  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์ศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่


ข้อมูลทั่วไป (บริบทหมู่บ้าน)
     ตำบลบลโคกย่าง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร อนาเขตการปกครองมีเนื้อที่ทั้งหมด 44.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,500 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 4,306 คน 1,220 ครัวเรือน


การลงสำรวจ/เก็บข้อมูล
      ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ บ้านโคกย่างหมู่ที่ 2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชน โดยได้พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน หมู่ 2 บ้านโคกอย่าง ซึ่งเป็นชาวบ้านและคนในพื้นที่  ที่อยู่อาศัยทำมาหากินมานานมาหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุยแล้วชักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง แล้วได้ชักถามแบบสอบถามที่ส่วนกลางให้มา ตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) ซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นพบว่า คนในชุมชนทั้ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะเห็ด และเลี้ยงสัตว์เช่น วัว ควาย หมู ค้าขายรับจ้าง และอาชีพรับราชการ เป็นหลัก
สิ่งที่น่าสนใจ
   ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับ นาย สงุ่น อินทร์ประโคน สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับครัวเรือนนี้คือเป็นแบบอย่างด้านการทำเศรษฐกิจพอเพีย
ตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว เช่น มีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เป็นต้น
                                                              รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู