ชื่อบทความ:สำรวจเก็บข้อมูลชุมชนและครัวเรือน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ:นาย ปรีชา มะลิซ้อน


ข้อมูลบริบทชุมชนตำบล:ตำบลโคกย่างแยกมาจากตำบลจระเข้มาก เมื่อปี พ.ศ. 2511และตำบลโคกย่างได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ. 2539ตำบลโคกย่าง ตั้งอยู่หากจากอ.ประโคนชัย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ6กิโลเมตร และห่างจากจ.บุรีรัมย์50กิโลเมตร อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ประมาณ44ตารางกิโลเมตรหรือ27,500ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย และบางที่เป็นดินเหนียว

ประวัติพื้นที่อณาเขต:

ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับ ต.ประทัดบุและต.โคกม้าอ.ประโคนชัยจ.บุรีรัมย์

ทิศใต้:มีอาณาเขตติดกับต.ปังกู และต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

 ทิศตะวันออก:มีอาณาเขตติดกับต.ประโคนชัยอ.ประโคนชัยจ.บุรีรัมย์

 ทิศตะวันตก:มีอาณาเขตติดกับต.ตาเป๊ก  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย

เขตการปกครอง: พื้นที่รับผิดชอบจำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่1   บ้านตะแบก
หมู่2   บ้านโคกย่าง
หมู่3   บ้านบัวพระ
หมู่4   บ้านตาจรู๊ก
หมู่5   บ้านเก็ม
หมู่6   บ้านโคกสูง
หมู่7   บ้านตะโก

หมู่8   บ้านโคกเบง
หมู่9   บ้านกันตุยจูน

ประชากร:จำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลโคกย่างและหมู่บ้านในการปกครองรวมทั้งสิ้น 4,307คน ชาย 2,095 คน หญิง 2,212 คนจำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,187 หลังคาเรือน

ลักษณะบ้านเรือน:บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านที่สร้างจากไม้

อาชีพหลัก:ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ค้าขาย

อาชีพเสริม:ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

ภาษาที่ใช้:ประชาชนส่วนใหญ่เกือบ100เปอร์เซนต์เป็นชาวเขมรถิ่นไทย และใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


สิ่งที่น่าสนใจ/การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล:

       ลงพื้นที่หมู่บ้านห้วยสำราญของ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนแบบสอบถามตามแบบฟอร์ม(01)และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19ตามแบบฟอร์ม(02)แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ตามแบบฟอร์ม(06)การสำรวจศักยถาพตำบล 16 เป้าหมายกับผู้นำชุมชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านห้วยสำราญ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลภาคครัวเรือน รวมถึงให้ข้อแนะนำ ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยสำราญ ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตำบล:1.กลุ่มทำปลาจ่อม 2.กลุ่มเกษตรกร  3.กลุ่มทอเสื่อ 4.กลุ่มเลี้ยงและอนุรักษ์ไก่ชนพื้นเมืองของไทย

ภาพจากการลงพื้นที่:        

 


 

อื่นๆ

เมนู