ชื่อบทความ : บริบทชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : น.ส.นิศาชล ทองเกลี้ยง


ข้อมูลทั่วไป (บริบทหมู่บ้าน)
ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 50 กิโลเมตร อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านโคกย่าง พื้นที่รับผิดจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
หมู่ที่ 2 บ้านโคกย่าง มีประชากรจำนวน 756 คน ประชากรชายจำนวน 354 คน ประชากรหญิงจำนวน 402 คน มีจำครัวเรือน 225 หลังคาเรือน สภาพสังคมในหมู่บ้าน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกย่าง มีโรงเรียนบ้านโคกย่าง มัธยมศึกษา (ม.1-3 ขยายโอกาส) และมีวัดโคกย่าง ระบบบริการพื้นฐาน การคมนาคมถนนภายในหมู่บ้าน สภาพถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนน คสล. และเป็นถนนลูกรังเป็นบางส่วน และถนนดินตามไร่นา

สิ่งที่น่าสนใจ/การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
ดิฉันได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกย่าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย
ดิฉันได้เข้าเก็บแบบสอบถามหมู่บ้านโคกย่าง ซึ่งจากการได้ลงพื้นดังกล่าว ทราบว่าในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรมานานหลายปี และในชุมชนจะมีกลุ่มอาชีพ คือกลุ่มเพราะเห็ด
ตำบลโคกย่างเป็นทางผ่านไปสู่แหล่งท้องเที่ยวเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านสามารถนำสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลที่มีอยู่ ไปจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้

รูปภาพการลงพื้นที่


อื่นๆ

เมนู