ชื่อบทความ : ประชุมสรุปวิเคราะห์ SWOT ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นางสาวนิศาชล ทองเกลี้ยง  (บัณฑิตจบใหม่)

       …ข้าพเจ้า นางสาวนิศาชล ทองเกลี้ยง ผู้ปฏิบัติงานประจำ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนนี้ คือ วิเคราะห์ SWOT ข้าพเจ้ารับผิดชอบในพื้นที่ บ้านโคกย่าง หมู่ที่ 2 และบ้านบัวพระ หมู่ที่ 3 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
       จากการสรุปผล พบว่า การระบาดของไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนมาก เพราะส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตรและอาชีพรับจ้างทั่วไป จะมีการเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัด ซึ่งช่วงนี้ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เพราะมีความหวาดระแวงต่อการติดเชื้อของไวรัส COVID-19  อย่างมาก ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้อย่างมากเช่นกัน
       การวิเคราะห์ SWOT ในพื้นที่ จุดแข็ง ส่วนใหญ่ที่พบคือ มีการปลูกผักกินเองภายในชุมชน  จุดอ่อน ส่วนใหญ่ที่ีพบคือ ในชุมชนมีคนชราเป็นจำนวนมาก คนในชุมชนส่วนมากเป็นคนว่างงาน โอกาส ส่วนใหญ่ที่พบคือ มีการปลูกผักหมุนเวียน อุปสรรค ที่พบส่วนใหญ่คือ ภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอ ปัญหาราคาข้าวตก ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงบางพื้นที่

ภาพประกอบ

 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู