ชื่อบทความ : ระดมความคิดวิเคราะห์ SWOT ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน   : บ้านตะโก หมู่ 7
ชื่อผู้เขียน   : นายพิพัฒน์ ชัยวิเศษ ( ประชาชน )

การปฎิบัติงาน
ข้าพเจ้า นายพิพัฒน์ ชัยวิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากการปฎิบัติงานประจำเดือนเมษายน ได้ลงพื้นที่สำรวจ บ้านตะโก หมู่ 7 เก็บข้อมูลตามที่ได้รับหมอบหมาย ได้ทราบถึงปัญหาในชุมชน และนำไปสู่การประชุมและร่วมนำเสนอในรูปแบบ SWOT

SWOT Analysis : เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่ง ที่อาจเป็นปัญหา สำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต

จากที่ลงพื้นที่สามารถวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้

จุดแข็ง

 •  เสื่อกก
 • ผู้นำชุมชน
 • ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร
 • มีกองทุนหมู่บ้าน
 • กองทุนออมทรัพท์สัจจะ

จุดอ่อน

 • ผู้สูงอายุเยอะ ไม่มีโรงเรียน ไม่มีวัด
 • คนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านไม่มีใครสนใจหรือสืยทอด การทำผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกก
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เข้ากับยุคสมัย
 • ลานตากข้าวไม่เพียงพอ
 • บางจุดเสียงตามสายจากผู้ใหญ่บ้าน ไปไม่ถึง
 • ไม่มีน้ำประปาภายในหมู่บ้าน

โอกาส

 •  แลกเปลี่ยนสินค้า ( เพราะส่วนใหญ่ทอเสื่อกกแลกกับผ้าไหม
 • ต้องการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย
 • เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

อุปสรรค

 • ชาวบ้านไม่ค่อยอยู่บ้าน ไปทำงานต่างจังหวัดเยอะ
 • ขาดแคลนแหล่งน้ำ
 • ภัยแล้ง

สรุป
จากการวิเคราะห์โดย SWOT ได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในชุมชน ทำให้ทางทีมงานและคณะอาจารย์ หาแนวทางส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญาต่างๆในชุมชน

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู