1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02 : ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ที่ได้จากการลงพื้นที่และสรุปแผนการดำเนินงานเพื่อการนำไปพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID02 : ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ที่ได้จากการลงพื้นที่และสรุปแผนการดำเนินงานเพื่อการนำไปพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : ID02 : ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ที่ได้จากการลงพื้นที่และสรุปแผนการดำเนินงานเพื่อการนำไปพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวพัชรพร บุญมาก


        ข้าพเจ้า นางสาวพัชรพร บุญมาก ผู้ปฏิบัติงานประจำ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนนี้ คือ วิเคราะห์ SWOT ข้าพเจ้ารับผิดชอบในพื้นที่ บ้านโคกย่าง หมู่ที่ 2 และบ้านบัวพระ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่น่าสนใจ /การลงพื้นที่สำรวจข้องมูล
         จากการสรุปผล พบว่า การระบาดของไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนมาก เพราะส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตรและอาชีพรับจ้างทั่วไป จะมีการเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัด ซึ่งช่วงนี้ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เพราะมีความหวาดระแวงต่อการติดเชื้อของไวรัส COVID-19  อย่างมาก ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้อย่างมากเช่นกัน

 การวิเคราะห์ SWOT ในพื้นที่สรุปได้ดังนี้
 หมู่ที่ 2 บ้านโคกย่าง
-จุดแข็ง ดังนี้ มีกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ปลูกผักเป็นอาชีพ มีอ่างเก็บน้ำหมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนตำบล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไม่ไกลจากตัวอำเภอ
-จุดอ่อน ดังนี้ ไม่มีพื้นที่ในการตากข้าวในฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านใส่ใหญ่มีหนี้สิน ว่างงาน(ผลกระทบ covid-19) ไม่มีที่ดินทำกิน
-โอกาส ดังนี้ มีช่องทางการจำหน่าย มีการปลูกผักหมุนเวียนตลอดทั้งปี
– อุปสรรค ดังนี้ แหล่งน้ำที่มีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ถนนเข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ ทำนาเยอะราคาข้าวตกต่ำ

หมู่ที่3 บ้านบัวพระ
-จุดแข็ง ดังนี้ ปลูกผักเป็นอาชีพ มีการทอผ้า จักรสานกระเป๋า มีอ่างเก็บน้ำหมู่บ้าน ไม่ไกลจากตัวอำเภอ
-จุดอ่อน ดังนี้ ไม่มีพื้นที่ในการตากข้าวในฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านใส่ใหญ่มีหนี้สิน ว่างงาน(ผลกระทบ covid-19) ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีวัด ไม่มีโรงเรียน
-โอกาส ดังนี้ มีช่องทางการจำหน่าย มีการปลูกผักหมุนเวียนตลอดทั้งปี
– อุปสรรค ดังนี้ ไม่มีน้ำประปา แหล่งน้ำที่มีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ถนนเข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ ทำนาเยอะราคาข้าวตกต่ำ

วิเคราะห์ SWOT  เป็นการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกชุมชนของตำบลโคกย่าง
หมู่ 1 หมู่ 2 มีการปลูกผักใน
หมู่ 2 หมู่ 8 มีกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
หมู่ 3 การจักรสานกระเป๋า
หมู่ 4 หมู่ 5 มีโรงงานผลิตน้ำดื่ม
หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานอย่างไร จุดแข็งของชุมชนจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนของชุมชนจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะทำลายผลการดำเนินงานโอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ภาพการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู