ชื่อบทความ : ID02-ลงพื้นที่ลงพื้นสำรวจและเก็บข้อมูล(เพิ่มเติม)ในเดือนมีนาคม ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านโคกย่างหมู่2 บ้านบัวพระ หมู่3 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์ศรี 


การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
ข้าพเจ้านางสาว นิภาภรณ์ พันธ์ศรี ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในเดือน มีนาคม พ.ศ 2564 ในพื้นที่หมู่ 2บ้านโคกย่าง หมู่3 บ้านบัวพระ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำการสำรวจแบบฟอร์ม 01,02,และ 06 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลที่ผ่านมาข้อมูลประชากรของ หมู่2 บ้านโคกย่าง จำนวนครัวเรือน 225 หลัง  หมู่3 บ้านบัวพระ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กซึ่งมีเพียง 61 หลัง โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

   จากการสำรวจแบบฟอร์ม 01 หมู่ 2บ้านโคกย่าง หมู่3 บ้านบัวพระ ระหว่างวันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2540 โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าชาวบ้านจะทำอาชีพหลักเป็น เกษตรกร ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ เช่น ทำนา ปลูกผักเพาะเห็ด และอาชีพรับจ้างทั่วไป ในส่วนของชีวิตประจำวันนั้น แต่ละครัวเรือนจะดำรงชีวิตแตกต่างกัน  และด้านรายได้ของคนในชุมชนนั้นไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตซึ่งเป็นสาเหตุให้หลายครัวเรือนจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสิน โดยส่วนมากนำไปใช้ในการทำการเกษตร และทำธุรกิจส่วนตัว และค่าเล่าเรียนศึกษาของบุตรหลาน การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ชาวบ้านต้องคือ การมีอาชีพเสริม เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือน ถ้าชุมชนแห่งนี้ได้รับการอบรมและการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนจะมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชนแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น
   จากการสำรวจแบบฟอร์ม 02 ในปัจจุบันผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค (COVID-19) ส่งผลให้คนในชุมชนที่เคยไปประกอบอาชีพที่ต่างๆ ได้รับผลกระทบให้ ตกงาน ว่างงาน และขาดรายได้  จึงย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว จึงให้เกิดการว่างงาน ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน
   จากการสำรวจแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ covid-19 พบว่า ชาวบ้านค่อนข้างมีความรู้ดีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) มาตลอดเป็นอย่างดี และมีผู้นำชุมชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) มีวิธีการป้องกันชาวบ้านภายในชุมชนเป็นอย่างดี และในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พูดคุยเป็นกันเองทำให้การเก็บข้อมูลไม่มีอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน จึงทำให้การสำรวจแบบฟอร์มสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รูปภาพการลงปฎิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู