1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02-ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หมู่ 4 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ID02-ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หมู่ 4 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อบทความ : ID02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านตาจรู๊ก หมู่ 4 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิฑาดา ดูชัยรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านตาจรู๊ก เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม แบบฟอร์ม 01 และ 02 ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำการเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำ รายรับไม่พอกับรายจ่าย สำหรับหนี้สินนั้นมีกันเกือบทุกครัวเรือน ส่วนมากจะกู้มาเป็นทุนในการทำเกษตรกรรม และใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมีอาชีพเสริม เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือนแต่ไม่สามารถไปหาอาชีพเสริมได้เนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิค 19

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถาม ตามเอกสารแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน) แบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19) และได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ และความต้องการของชุมชนในหลายๆ เรื่อง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางในระบบเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะพัฒนาชุมชนต่อไป

ภาพการลงพื้นที่

Tags:

อื่นๆ

เมนู