ชื่อบทความ ชุมชนและครัวเรือน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : 
ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นางสาว ธัญลัษณ์ มะลิซ้อน
ประเภท:ประชาชน
หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ณ บ้านโคกเบง หมู่8 ตำบล โคกย่าง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์
ข้อมูลบริบทชุมชนตำบล
ตำบลโคกย่างแยกมาจากตำบลจระเข้มาก เมื่อปี พ.ศ. 2511 ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน และตำบลโคกย่างได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ. 2539 ตำบลโคกย่างอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย 7 กม. ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ 50 กิโลเมตร เขตการปกครองมีพื้นที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือ  27,500 ไร่  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย และบางที่เป็นดินเหนียว จำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลโคกย่างทั้งสิ้น 4,307 คน ชาย 2,095 คน หญิง 2,212 คน จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่ 1,187 หลังคาเรือน ลักษณะบ้านเรือนมีทั้งบ้านที่สร้างจากไม้ และบ้านที่สร้างจากปูน
บ้านโคกเบง แบ่งออกเป็น 3 คุ้มดังนี้
1 คุ้มห้วยสำราญ
2 คุ้มโคกตาสุข
3 คุ้มโคกเบง

“ผลสรุปจากการลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม” บ้านโคกเบง หมู่ที่ 8ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปัญหาที่พบ คือในช่วงเวลากลางวันชาวบ้านจะไม่ค่อยอยู่บ้านต้องออกไปเลี้ยงวัว ควาย ไปทำงานรับจ้างข้างนอกบ้าง ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน และจากการไปถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติมพบว่าบ้านเลขที่หลายหลังเป็นบ้านเลขที่ลอย บางบ้านเลขที่บ้านรื้อออกไปแล้ว บางบ้านเลขที่มีบ้านหลังเดียวแต่มี2บ้านเลขที่ ทำให้จำนวนบ้านเลขที่มากกว่าความเป็นจริง คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นความจริง จนทำให้ทราบถึงปัญหาหลักของชุมชม
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน  แต่ก่อนมีหลายหลังคาเรือนที่ทอเสื่อกก แต่ในปัจจุบันได้เลิกทำไปเกือบหมด มีไม่กี่หลังที่ยังทำอยู่บ้างยามว่างจากการทำนา
ความต้องการในการพัฒนาชุมชน ชาวบ้านอยากมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อให้มีรายได้หลังฤดูทำนา

                                                อาชีพของชาวโคกย่าง

                        ภาพการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู