ชื่อบทความ : ID02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย
ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อหมุู่บ้าน : บ.ตะแบก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาววราภรณ์ รัตน์ประโคน


ข้อมูลทั่วไป (บริบทชุมชน)
ตำบลบลโคกย่าง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร อนาเขตการปกครองมีเนื้อที่ทั้งหมด 44.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,500 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 4,306 คน 1,220 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพตามลำดับดังนี้ อาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และอาชีพรับราชการ.

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกม้า และ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ – ติดกับ ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก – ติดกับ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก – ติดกับ ตำบลประทัดบุ ตำบลจระเข้มาก และ ตำบลเขาพนมรุ้ง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การลงสำรวจ/เก็บข้อมูล 
ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ รัตน์ประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

       ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตำบลโคกย่างมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านด้วยกันข้าพเจ้าและทีมได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตะแบก ตำบลโคกย่าง โดยข้าพเจ้าและทีมได้ทำการลงสำรวจและเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2564 เป็นต้นมา
       ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถาม ตามเอกสารแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน) แบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19) และได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในด้านต่างๆและความต้องการของชุมชนดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางในระบบเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะพัฒนาชุมชนต่อไป.

รูปภาพการลงปฏิบัติงาน อื่นๆ

เมนู