ชื่อบทความ : ID02- วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหมู่  5 บ้านเก็ม ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : หมู่  5 บ้านเก็ม ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์ศรี


      เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ลงพื้นเก็บแบบสำรวจของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (แบบฟอร์ม 01 ) ภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้แบ่งหน้าทีในแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลภายในตำบล ซึ่งใช้เวลาเกือบ 3 เดือน ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจที่ไปเก็บมา โดยมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์คือโปรแกรม SPSS และภาระกิจมอบหมายคือวิเคราะห์ข้อมูลในหมู่ที่ 5 บ้านเก็ม ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

      จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในหมู่ที่5 บ้านเก็ม ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีผู้ตอบแบบสอบถาม 29 ครัวเรือน และข้อมูลอื่นเช่น จำนวนชายหญิง ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สภาพปัญหาในชุมชน เป็นต้นจากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ SPSS นั้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจำนวน 19คน คิดเป็นร้อยล่ะ 65.5 และเป็นเพศชายจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 34.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 61-80 ปีคิดเป็นร้อยล่ะ 41.4 นี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนในการวิเคราะห์พื้นฐานยังมีอีกหลายผลการวิเคราะห์ ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาให้แกชุมชน


        ภาพประกอบ

โปรแกรมประมวลผลSPSS

                                                โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                                                พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
         ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู