ชื่อบทความ : ID02 : วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหมู่ 8 ตำบลโคกย่าง จากแบบสำรวจข้อมูล01
ชื่อผู้เขียน : นางสาววราภรณ์ รัตน์ประโคน (บัณฑิตจบใหม่)

ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์ รัตน์ประโคน ผู้ปฏิบัติงานประจำ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนนี้ คือ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหมู่ 8 ตำบลโคกย่าง จากแบบสำรวจข้อมูล01 โดยใช้โปรแกรมช่วย SPSS

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในหมู่ที่ 8 บ้านโคกเบง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม 83 ครัวเรือนจึงยกตัวอย่างเบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ศาสนา เป็นต้น ฯ

พบว่า
ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถามจะพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.3 และรองลงมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 33.7
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามจะพบว่า ส่วนใหญ่ช่วงอายุ 41-60 ปี คิดเป็น ร้อยละ39.8 รองลงมาอยู่ที่ช่วงอายุ 61-80 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.6 ช่วงอายุ 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ ช่วงอายุ 81ปี คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามลำดับ
ข้อมูลทั่วไปในด้านศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถามจะพบว่า จะเป็นศาสนาพุทธทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100

อื่นๆ

เมนู