ชื่อบทความ : วิเคราะห์ SWOTจากการลงพื้นที่- บ้านโคกเบง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านโคกเบง หมู่ที่8
ชื่อผู้เขียน : นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์  (ประชนชน)
การปฎิบัติงาน
ข้าพเจ้า  นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ผลปฎิบัติงานประจำเดือน เมษายน จากการได้ลงพื้นที่สำรวจ และ เก็บข้อมูลตามที่ได้รับหมอบหมาย ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการในชุมชน นำไปสู่การประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์รูปแบบ SWOTในแต่ละชุมชน
SWOT Analysis : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์แหล่งชุมชน ซึ่งช่วยให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมในและภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อชุมชน
จากที่ลงพื้นที่สามารถวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้
จุดแข็ง
-มีแหล่งกักเก็บน้ำในชุมชน
-มีกองทุนหมู่บ้าน
-อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง
-ชุมชนมีอาชีพเสริมเช่น เพาะเห็ด ทำเสื่อกก
-มีวัตถุดิบเพียงสำหรับการทอเสื่อกก
-มีรีสอร์ท แหล่งผลิตน้ำดืม เลี้ยงแพะ
จุดอ่อน
-ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
-ประชากรมีอาชีพเกษตรกร เช่นทำนา
-ประชนกรส่วนใหญ่ ยากจน มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบเป็นจำนวนมาก
-ประชากรส่วนใหญ่ ขาดอาชีพเสริม
-ในชุมชนไม่มี วัดและโรงเรียน  (ใช้ร่วมกับหมู่2 บ้านโคกย่าง)
โอกาส
-มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการปลูกวัตถุดิบการทำอาชีพเสริม(สื่อกก) เช่นต้นกก
-ชาวบ้านส่วนใหญ่ ต้องการและพร้อมที่จะเรียนรู้การจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเสริมรายได้
-ชุมชนมีช่องการในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
อุปสรรค
-สภาพถนนทางเข้า-ออก หมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง ชำรุด หน้าฝนเป็นหลุมเป็นบ่อ
-ขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค
-ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
-ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจจากโควิด
-ไฟส่องแสงสว่างภายในหมู่บ้านไม่เพียงพอ
สรุป
จากการวิเคราะห์โดย SWOT ได้ทราบถึง จุดแข็ง/ จุดอ่อน/ โอกาส/ อุปสรรคของชุมชนบ้านโคกเบง หมู่8 ซึ่งทำให้ทราบถึงปัญหาในการดำรงชีพ สภาพแวดล้อมสภาวะความเป็นอยู่รวมถึงเกษตรกรส่วนใหญ่ยากจนเป็นผู้สูงวัย ส่วนวัยทำงานจะไปทำงานต่างถิ่น ซึ่งจากปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นและแนวทางที่จะส่งเสริมชุมชนได้ตรงจุด

อื่นๆ

เมนู