ชื่อบทความ : ID02-วิเคราะห์ SWOT ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่2บ้านโคกย่าง หมู่3 บ้านบัวพระ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์ศรี


ข้าพเจ้า นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์ศรี(หลักสูตร:ID02) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนได้มีการนัดหมายกัน ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม ตึก18 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนงานระดมความคิดและแสดงความคิดเห็น (SWOT )โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในพื้นที่ หมู่2 บ้านโคกย่างและหมู่3 บ้านบัวพระ
บ้านโคกย่างหมู่ 2
จุดแข็ง
-มีการเพาะเห็ดแต่ส่วนมากมักจะเป็นแบบทำการผลิตภายในครอบครัว

-มีการมีการทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าวในเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน แล้วปลูกผัก
-มีน้ำปะปา,อ่างเก็บน้ำ
จุดอ่อน
-การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน

-ความยากจนเนื่องจากรายได้ที่ได้รับน้อยกว่ารายจ่ายจึงทำให้มีการกู้ยืม
-ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลักแต่ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้าง
-มีผู้สูงอายุเป็นจำนวยเยอะ
โอกาส
-มีจัดหาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-มีการปลูกผักหมุนเวียนตลอดปี
อุปสรรค

-แสงสว่างบนท้องถนนไม่เพียงพอทำให้การเดินทางในตอนกลางคืนเกิดความลำบาก และอันตราย
-ภัยแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
-โควิด19

   
บ้านบัวพระหมู่ 3
จุดแข็ง
-มีการจัดสารกระเป๋า(OTOP)และมีให้เช่าพานบายศรีในพิธีการทางศาสนาประเพณี
-มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย ไก่
-มีกามีการทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าวในเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน แล้วปลูกผักสวนครัว
จุดอ่อน
-บางคนไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของหลวงเเบ่งให้อยู่อาศัย และส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นรายได้หลักไม่มีอาชีพเสริม

-ความยากจนเนื่องจากรายได้ที่ได้รับน้อยกว่ารายจ่ายจึงทำให้มีการกู้ยืม
-คนว่างงานและมีผู้สุงอายุจำนวนมาก
โอกาส
-มีจัดหาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-มีการปลูกผักหมุนเวียนตลอดปี
อุปสรรค
-การเกิดภัยแล้งในพื้นที่ 

-ถนนบางเส้นทางยังเป็นดินลูกรัง แสงสว่างบนท้องถนนไม่เพียงพอทำให้การเดินทางในตอนกลางคืน
-โควิด19
 
สรุปจากข้อมูลข้างต้นจะทำให้ทราบถึงจุดที่ดีอยู่แล้วและจุดที่ควรร่วมกันปรับปรุงแก้ไข  เช่น การอบรมการสร้างอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดต่อไป 

       

 

อื่นๆ

เมนู