1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02 – เตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเสื่อกกตำบลโคกย่าง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงระบบ U2P และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหมู่7 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID02 – เตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเสื่อกกตำบลโคกย่าง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงระบบ U2P และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหมู่7 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

ชื่อบทความ : เตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเสื่อกกตำบลโคกย่าง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงระบบ U2P และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหมู่7 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านโคกย่าง หมู่ 2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวพัชรพร บุญมาก


เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบหมายงานเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเสื่อกกตำบลโคกย่าง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงระบบ U2P และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหมู่7 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่สามารถลงพื้นที่ในการพัฒนาเสื่อกกได้ ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกในอีกหลายรูปแบบ เช่น การเข้าอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกในระบบออนไลน์  อย่างไรก็ตามได้เตรียมความพร้อมและเฝ้าดูสถานการณ์ต่อไป

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงระบบ U2P ของหมู่ที่2 ตำบลโคกย่าง ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้องมูลที่สามารถลงปฏิบัติงานได้ เช่น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม พืชในชุมชน แหล่งน้ำ ร้านอาหาร อาหารที่น่าสนใจในชุมชนเพื่อลดการพบปะใกล้กับชาวบ้าน

ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจที่ไปเก็บมา โดยมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์คือโปรแกรม SPSS และภาระกิจมอบหมายคือวิเคราะห์ข้อมูลหมู่ที่ 7 บ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในหมู่ที่ 7 บ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม 31 ครัวเรือนจึงยกตัวอย่างเบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ศาสนา เป็นต้น ฯ  พบว่าข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถามจะพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 87.1 และรองลงมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 12.9
เพิ่มเติม
นี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนในการวิเคราะห์พื้นฐานยังมีอีกหลายผลการวิเคราะห์ ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาให้แกชุมชน


ภาพกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู