ชื่อบทความ : บริบทและปัญหา ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านเก็มหมู่ที่5และบ้านโคกสูงหมู่ที่6
ชื่อผู้เขียน : นายชวิน โกสีนาม (บัณฑิตจบใหม่)


การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 
          ข้าพเจ้า นายชวิน โกสีนาม บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านในเดือนมีนาคม งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนนี้คือ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม แบบฟอร์ม 01 02 และ 06 ข้าพเจ้ารับผิดชอบในพื้นที่ บ้านเก็ม หมู่5 และบ้านโคกสูง หมู่6 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่1-17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาข้อมูลประชากรของบ้านเก็ม หมู่5 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กซึ่งมีเพียง 59 หลังคาเรือนตามข้อมูลจำนวนครัวเรือนจากบัญชีเลือกตั้งปี2563 และข้อมูลประชากรของบ้านโคกสูง มี126 หลังคาเรือน ตามข้อมูลจำนวนครัวเรือนจากบัญชีเลือกตั้งปี2563 จากที่ได้ลงพื้นที่จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตร และอาชีพรับจ้างก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการจ้างงานในเดือนนั้นๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย สำหรับหนี้สินนั้นมีกันเกือบทุกครัวเรือน มีทั้งหนี้นอกระบบและในระบบ ส่วนมากจะกู้มาเป็นทุนในการทำเกษตรกรรม และทำธุรกิจส่วนตัว ที่เหลือเป็นการกู้เพื่อซื้อบ้าน ยานพาหนะ และใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือ การมีอาชีพเสริม เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือนแต่ไม่สามารถไปหาอาชีพเสริมได้เนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิค 19
          ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลจริงตามแบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 และ 06 แล้ว ได้พบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนตำบลเขาดินเหนือ ถ้าชุมชนแห่งนี้ได้รับการอบรมในหลักสูตร ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนจะมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชนแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น


ภาพจากการลงพื้นที่


โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู