ชื่อบทความ : ร่วมด้วยช่วยกันรวมพลังต้านโควิด ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นายชวิน โกสีนาม (บัณฑิตจบใหม่)


กิจกรรมมอบของให้กับโรงเรียนโคกย่างและวัดโคกย่าง
          เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นกว่าปีก่อน ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนนั้นมีความยากลำบากมากขึ้น ตอนนี้ยังต้องรอคอยวัคซีนที่กำลังจะนำเข้ามาเพื่อเป็นการป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้ผลมากที่สุด ระหว่างที่รอวัคซีนนั้นที่ทำได้ง่ายที่สุดคือการดูแลตนเอง โดยทาง U2T  ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 จึงได้มีการจัดกิจกรรมมอบสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19  เช่น  สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย จำนวนหนึ่ง ให้กับโรงเรียนบ้านโคกย่าง และได้เดินทางไปวัดโคกย่างได้ปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณภายในวัดบ้านโคกย่าง แล้วทีมงานได้ถวายสิ่งของต่างๆ เช่น  สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม ให้กับทางวัด


กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์และทำหน้ากากอนามัย
         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เราได้ทำการเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของแต่ละหมู่บ้าน และประชาชนที่สนใจแต่ละหมู่บ้านในตำบลโคกย่างมาเข้าร่วมโดยมีคณะอาจารย์ประจำตำบล สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมสอนการทำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับทีมงานและประชาชนที่สนใจภายในในตำบลโคกย่าง โดยมีวิทยากรมาฝึกสอนให้กับทีมงานและประชาชนในชุมชนโคกย่างเพื่อที่ประชาชนจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือทำไว้ใช้เองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19


ภาพกิจกรรม


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู