ชื่อบทความ : EP.01 ลงพื้นที่ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นาย ภานุเดช  หาญฉิมพลี


ข้อมูลทั่วไป
            ตำบลโคกย่างแยกมาจากตำบลจระเข้มาก เมื่อปี พ.ศ.2511 ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 ตะแบก ,หมู่ที่ 2  โคกย่าง ,หมู่ที่ 3 บัวพระ ,หมู่ที่ 4 ตาจรู๊ก ,หมู่ที่ 5 เก็ม ,หมู่ที่ 5 โคกสูง ,หมู่ที่ 7 ตะโก ,หมู่ที่ 8 โคกเบง ,หมู่ที่ 9 กันตุยจูน และตำบลโคกย่างได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ.2539

พื้นที่ความเป็นอยู่
              พื้นที่ของตำบลโคกย่างเป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย และบางพื้นที่เป็นดินเหนียว การเดินทางเข้าสู่ตำบลโคกย่างสามารถใช้เส้นทางประโคนชัย – เขาพนมรุ้ง ซึ่งห่างจากตัวอำเภอประโคนชัยประมาณ 8 กม. และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์
                 ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลโคกย่าง คือ เสื่อกก และผ้าไหมซึ่งทอด้วยมือ มีเนื้อผ้าที่เรียบเนียน ลวดลายสวยงาม

ภาพบรรยากาศ


โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู