ชื่อบทความ : EP.02 การแปรรูปต้นกก สู่ช่องทางอาชีพ
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านโคกเบง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นาย ภานุเดช  หาญฉิมพลี


 

               การทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอนหรือทำธุรกรรมต่างๆ  ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ เสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง  ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต การทอเสื่อเป็นไปเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน

            นาง ลอบ   คงประโคน  ผู้ประกอบอาชีพจากต้นกก  ผู้แปรรูปการทอเสื่อกกของหมู่บ้านโคกเบงตำบลโคกย่าง 

 

               ได้ให้การสัมภาษณ์ว่า  ” เดิมทีเมื่อก่อน พ่อแม่จะทอเสื่อกกเพื่อนำไปแลกกับข้าวสารตามแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้มีข้าวกิน แต่ด้วยความชราและระยะทางในเดินทางจึงทำให้สุขภาพของพ่อแม่ย่ำแย่ลง  นางลอบจำต้องสืบต่อการทำเสื่อกกเพื่อช่วยเหลือคนในครอบครัว แต่ทำอย่างไรละถึงจะไม่ต้องเดินทางไกลและทำให้รายได้ด้วย นางลอบจึงคิดค้นลายเสื่อกกขึ้นมาใหม่จากการเย็บด้วยมือก่อน สินค้าชิ้นแรกจึงเป็นกล่องกระดาษชำระ(กล่องทิชชู่) เมื่อสินค้าเป็นเป็นที่นิยมและเกิดการบอกต่อจากคนสู่อีกคน จากหมู่บ้านสู่อีกหมู่บ้าน จึงทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการมากที่สุด นางลอบจึงคิดค้นการทอเสื่อกกให้สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ชิ้นอื่นได้ อาทิเช่น กระเป๋าใส่เหรียญ กระเป๋าสะพายข้าง ที่รองจาน เสื่อม้วนกก ปลอกหมอนข้างฯ “

              ส่วนการทอเสื่อกกของชาวบ้านโคกเบง  ตำบลโคกสูง  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ก็ถูกจัดนับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นนี้ที่มีการทำและสืบทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อมาอย่างสืบเนื่องยาวนาน   จนการทอเสื่อกกกลายเป็นวิถีชีวิตในยามว่างจากงานเกษตรกรรม  เพื่อทำขึ้นใช้เองในครัวเรือนและซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นรายได้เสริม
               ยิ่งได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากหน่วยงานของรัฐก็สามารถพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ และฝีมือการทอจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวขึ้นเพื่อประกอบการทอเสื่อตามแนวนโยบายธุรกิจชุมชนจนมีความเข้มแข็ง และอยู่รอดได้ท่ามกลางกระแสความผันแปรของวัฒนธรรมและค่านิยมในการใช้สอย

 


โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ : การแปรรูปต้นกก สู่ช่องทางอาชีพ

 

อื่นๆ

เมนู