ID02_ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
เขียนโดย นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์
ชื่อบทความ :ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
พื้นที่: ตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน: นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์ (ประเภท ประชาชน)
เนื้อหาโดยสรุป:
     สืบเนื่องจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบล 1 มหาวิทยาลัย และจากการที่ได้ลงพื้น
สำรวจ ได้พบว่าภายในตำบลโคกย่าง นอกจากการประกอบอาชีพทำการเกษตรแล้วยังมีการทำอาชีพเสริมเช่นการเพาะเห็ดต่าง ๆ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเห็ดดังนี้
กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมอบรมเพาะเชื้อเห็ด
     ตามที่ได้สอบถามกลุ่มเพาะเห็ดในตำบลโคกย่างส่วนใหญ่จะซื้อก้อนเห็ดมาจากผู้ผลิตซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงเพื่อเป็นการลดต้นทุนการทำเห็ด ทางมหาวิทยาลัยฯจึงได้เชิญ ผศ.ดร.อารยา มุสิกา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร ม.ราขภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิยากรในการอบรมเพาะเชื้อเห็ด  สถานที่โรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกย่าง โดยมีกลุ่มผู้เพาะเห็ดและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเช่น  คุณคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ชาวบ้านบ้านโคกย่าง  ประมาณ 49 คน   โดยเนื้อหาการอบรมเบื้องต้นประกอบไปด้วย เช่น การเตรียมอาหารวุ้น การคัดเลือกดอกเห็ดมาทำพันธุ์ การเตรียมอุปกรณ์ในการเขี่ยเชื้อเห็ด การนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันสูง    และการเขี่ยเชื้อเห็ด  รวมถึงการถ่ายเชื้ออาหารวุ้นลงในข้าวฟ่างบรรจุลงในขวด ซึ่งต้องทิ้งระยะให้เชื้อเห็ดขยายประมาณ10-12 วัน แล้วจึงนำไปหยอดในก้อนเห็ดต่อไป

รูปภาพประกอบ

กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมแปรรูปข้าวเกรียบจากเห็ด

       กลุ่มเพาะเห็ดในตำบลโคกย่าง มีความต้องการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆจากเห็ด ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการจัดอบรมการทำข้าวเกรียบจากเห็ด โดยมีทีมอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มาเป็นวิทยากรสอนทำ สถานที่โรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกย่าง มีผู้เข้าอบรม เช่น กลุ่มเพาะเห็ด คณะครูและทีมงาน ประมาณ 40  คน  โดยมีการใช้วัตถุดิบหลักเช่น เห็ดนางฟ้า /เห็ดนางรม จากกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกย่าง  โดยแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม วิธีการขั้นตอนตั้งแต่ การหั่น การนึ่งเห็ด การผสมเครื่องปรุง การปั้นแป้งเป็นก้อน การนำไปนึ่ง การหั่นแผ่นบางเพื่อตากแดด การทอด เพื่อบริโภค จนถึงบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เป็นต้น

 รูปภาพประกอบ

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัด

อื่นๆ

เมนู