บทความ : ติดตามผลก่อนจะเป็น “ผลิตภัณฑ์มาตราฐานของชาวโคกย่าง” 
ชื่อสถานที่จัดทำ  : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อผู้จัดทำ : นายณัฐชนน โคตุทา (บัณฑิตจบใหม่)


ก่อนที่จะเริ่มการติดตามผลิตภัณฑ์
                       ก่อนที่ตำบลโคกย่างจะได้ทำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของชาวโคกย่างนั้น โดยมีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ช่วยเหลือและค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ชูความเป็นโคกย่างออกมา โดยผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านโคกย่างมีความสามารถในการผลิตและมีฝีมืออยู่แล้ว ทางโครงการได้เล็งเห็นความสามารถและวัตถุดิบที่ควรมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชาวโคกย่าง เพื่อที่หารายได้เสริมให้แกชุมชนและประชาชนในตำบลนั้นด้วย ดังนั้นชาวบ้านและผู้ปฎับิตงานรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์ ได้เลือกผลิตภัณฑ์นั้นก็คือ เสื่อกก และเห็ด นั้นเอง หลังจากเลือกแล้วได้มีการหาลายที่สวยงามมาให้ชาวผลิตหรือเรียกว่าการ “ยกลาย” ให้ผู้ที่เชียวชาญในการยกลายทำเสื่อต้นแบบนั้นขึ้นมา ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้ต้นแบบออกมามีประสิทธิภาพที่สุด

ความสำคัญในการติดตามผลิตภัณฑ์
การติดตามผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบถึงประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์เสื่อกก ก่อนที่จะมีการอบรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะได้ยกระดับ “มาตรฐานผลิตภัณชุมชน (มผช.) ” เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะได้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และเพื่อคุณภาพชีวิตของชาวโคกย่างด้านรายได้มากขึ้น มีผลิตภัณฑ์มาตรฐานและยกระดับได้สูงยิ่งขึ้นเช่นกัน


ประมวลภาพการลงพื้นที่ติดตามผลิตภัณฑ์


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู