ทความ  : นิทรรศการแห่งการพัฒนาทั้ง  5 กิจกรรม ตำบลโคกย่าง
ชื่อสถานที่จัดทำ  : โรงเรียนบ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อผู้จัดทำ : นายณัฐชนน โคตุทา (บัณฑิตจบใหม่)


นิทรรศการแห่งการพัฒนาทั้ง  5 กิจกรรม คืออะไร ? 
เนื่องด้วยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้มีการลงมือการพัฒนารายตำบลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้มั่นคงยิ่งขึ้น และหนึ่งในเป้าหมายนั้นก็เป็นตำบลโคกย่าง อยู่ในแผนพัฒนาในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลามีการพัฒนาหลายได้หลายรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชน รายได้ สุขภาพ เทคโนโลยี และการมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่น ทางคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกย่างจึงได้จัดกิจกรรมนิทัศการแห่งการพัฒนาทั้ง 5 กิจกรรมได้ขึ้นมาดังนี้
1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   คือ กิจกรรมการพัฒนาสัมอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ หรือการยกระดับสินค้า โดยการลงพื้นที่หาสินค้าเหล่านั้นภายในตำบลโคกย่าง และผลิตภัณฑ์นั้นที่ได้ก็คือ เสื่อกก นั้นเอง
2.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด
คือ กิจกรรมการพัฒนาสัมอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ หรือการยกระดับสินค้าอาหาร และได้มีการลงพื้นที่เช่นเดียวกันและได้พบว่ามีการผักซึ่งเป็นเห็ดได้มาแปรรูปเพื่อรายได้นั้นเอง
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อความหมายผลิตภัณฑ์  เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว  คือกิจกรรมในการสร้างหรือพัฒนาให้หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อที่จะต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ อาชีพ และโอกาสในการหารายได้อื่น ๆ  ขอประชาชนในตำบลโคกย่าง
4.กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขภาวะ ตามนโยบาย 6 อ. เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต้าน COVID-19  คือกิจกรรมในการส่งเสริมด้านสุขภาพ ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ยิ่งต้องรักษาหรือดูแลให้ถูกวิธี และมีการสอนทำเจลใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่าย
5.กิจกรรมอบรมหนุนการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คือกิจกรรมในการสนับสนุนครัวเรือนให้เล็งเห็นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนแทนสารเคมี เช่นการทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารพิษ และรวมไปถึงให้คำแนะนำเเก่เกษตรกรในชุมชนเช่นกัน


ประมวลผลภาพกิจกรรม


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู