ทความ  : จุดเริ่มต้นจาก “หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว” 
ชื่อสถานที่จัดทำ  : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อผู้จัดทำ : นายณัฐชนน โคตุทา (บัณฑิตจบใหม่)


จุดประสงค์
เนื่องด้วยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาตำบลในโครงการไปสู่ระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือน หรือประชาชนภายในตำบลโคกย่าง เพราะเล็งเห็นไว้แล้วว่าประเทศไทยนั้นมีอุตสาหรกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลัก ๆ ของประเทศ ทางโครงการจึงได้มีแนวคิดจะพัฒนาในส่วนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ เพื่อมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในตำบลโคกย่างด้วยเช่นกัน

จุดเริ่มต้นหรือจุดสำคัญ
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาจาก “หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคือได้มีโครงการในอบรมหรือให้ความรู้แก่ชาวบ้านจากวิทยากรที่ความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาไปทางที่ถูกและมีประสิทธิภาพ ทางผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในตำบลโคกย่างร่วมผนึกกำลังประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนที่สนใจในครั้งนี้มาร่วมพัฒนาและต่อยอดไปด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีดังนี้คือ
1. ให้ความรู้จุดเริ่มต้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. ค้นหาจุดเด่นในหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3. ระดมสมองร่วมกันจำลองการจัดการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน
4. เรียนรู้วิธีการเป็น “การเป็นนักเล่าเรื่อง”
5. จำลองการเป็นนักเล่าเรื่องด้านผลิตภัณฑ์ของภายในตำบลโคกย่าง
จะเห็นได้กิจกรรมที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นจุดเริ่มต้นและจุดไฟให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากได้เห็นถึงความตั้งใจ ความต้องการในการพัฒนาจากหมู่บ้านธรรมดาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยื่น


ประมวลภาพกิจกรรม


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู