ชื่อบทความ : ลงพื้นที่เชิงรุก หาข้อมูล (U2T) และทำจิตอาสาพัฒนาภายในตำบลโคกย่าง
ชื่อสถานที่จัดทำ  : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อผู้จัดทำ : นายณัฐชนน โคตุทา (บัณฑิตจบใหม่)


ลงพื้นที่เชิกรุกหาข้อมูล
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมีการจัดสร้างโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลในการไว้เพื่อพัฒนาหลาย ๆ ด้าน เช่น ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลพืชที่สำคัญในตำบลโคกย่าง แหล่งน้ำ ร้านค้า ผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงเข้ากลับมาภายในตำบล เป็นต้นฯ ดังนั้นข้อมูลที่เสนอในครั้งนี้คือ ผู้ที่กลับมาจากพื้นที่อื่นหรือพื้นที่เสี่ยงกลับมาเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มีการช่วยเหลือการให้ข้อมูล จาก อสม. ของตำบลโคกย่าง เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย และให้ร่วมมือระหว่างบุคคลากรในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และอสม.ในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งสถานที่กักกันนั้นก็อยู่โรงเรียนโคกย่างด้วยเช่นกัน
ภาพประกอบ

     โปรแกรมบันทึกข้อมูล U2T    

บันทึกข้อมูล U2T

          

ลงพื้นที่หาข้อมูล และได้รับความร่วมมือจาก อสม.ตำบลโคกย่าง ณ โรงเรียนโคกย่าง


การทำจิตอาสาทำความดีพัฒนาตำบลโคกย่าง
                        เนื่องจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ภายในตำบลเลยทางบุคคลากรภายในโครงการรวมถึงอาจารย์ประจำโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมทำความดีมีจิตอาสาในการทำความสะอาดและอุปกรณ์ที่ทำให้สะอาดก็มอบให้กับโรงเรียนซึ่งอยู่ภายในตำบลเป็นการทำความดีด้วยใจเพื่อพัฒนาตำบลโคกย่างตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการและจะพัฒนาและทำความดีอย่างต่อเนื่อง
ภาพประกอบ


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู