ทความ  : พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในตำบล และการออกสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ
ชื่อสถานที่จัดทำ  : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อผู้จัดทำ : นายณัฐชนน โคตุทา (บัณฑิตจบใหม่)


การพัฒนาศักยภาพด้านที่ 1 : การประชุมออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ของชาวตำบลโคกย่าง
 เนื่องจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์มีเป้าหมายให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ซึ่งการออกแบบโลโก้นั้นจำเป็นเพื่อที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจดจำในด้านการค้าของตำบลโคกย่างและได้มาตราฐาน ทางคณะผู้รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาในตำบลโคกย่างได้มีการระดมสมอง หรือการประชุมเพื่อพัฒนาในส่วนนี้โดยมีอาจารย์ประจำตำบลเป็นผู้ดูแลในเรื่องการออกแบบโลโก้เพื่อให้ได้โลโก้ผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ประมวลภาพในการระดมสมองการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์


การออกสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ
เนื่องจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้มีการมอบหมายภารกิจการออกสำรวจความคิดเห็นในแต่ละองค์กรภายในตำบลโคกย่างและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้รู้ว่ามีการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ภายในตำบลด้วยหรือไม่ และการปฎิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้สำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ความร่วมจาก ท่านวัชระ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำบลโคกย่างให้การสนับสนุนในสำรวจในครั้งนี้เป็นอย่างดี
ประมวลภาพในการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู