ในการไปประชุมครั้งนี้เป็นการนำข้อสรุปต่างๆของแต่ละหมู่บ้านที่เเต่ละคนไปเก็บข้อมูลมาสรุปเป็นแผนผังในกระดาษ เพื่อให้สรุปว่าแต่ละหมู่บ้านมีข้อดีข้อเสียอย่างไร จากผลการสรุปของหมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก มีดังนี้

จุดแข็งของหมู่บ้าน
-ทำน้ำดื่ม (pig)
-ประชาชนในหมู่บ้านทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก
-มีคลอง คูน้ำ
-ผู้นำชุมชนเข็มแข็ง

จุดอ่อนของหมู่บ้าน
-แหล่งเก็บน้ำแห้งไม่ค่อยมีน้ำ
-ไม่มีวัยทำงานส่วนใหญ่มีแต่วัยชรา
-ไม่มีวัด โรงเรียน ตลาดชุมชน
-ไม่ค่อยมีความร่วมมือในชุมชน
-ไม่มีอนามัยในชุมชน

โอกาส
-การกระจายรายได้ของชุมชนผ่านการขายน้ำดื่ม
-มีเส้นทางที่มีโอกาสสร้างรายได้ของชุมชน

อุปสรรค
-คนไม่อยู่บ้านทำให้หาข้อมูลยาก
-สภาพถนนที่ขรุขระ
-บุคคลในหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือ

จากการสรุปพบว่าในหมู่ 4 นั้นมีคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นวัยชรามาก เเละในหมู่บ้านสามารถผลิตน้ำดื่มเองได้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน แต่มีปัญหาเรื่องไม่มีโรงเรียน วัด เเละตลาดชุมชนทำให้เวลาจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้จึงต้องไปใช้สถานที่อื่น

อื่นๆ

เมนู