ข้าพเจ้า นายกิตติศักดิ์ชัยวิเศษ ผู้ปฏิบัติงานประจำ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนนี้คือวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย(SWOT) ข้าพเจ้ารับผิดชอบในพื้นที่ บ้านตะโก หมู่ที่ 7  และบ้านกันตุยจูน หมู่ 9 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ข้อมูลประชากรในพื้นที่บ้าน บ้านตะโก หมู่ที่ 7 มี 97 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 323 คน บ้านกันตุยจูน หมู่ 9 มี 75 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 289 คน จากการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ประชาชนในหมู่บ้าน มีประเด็นหลักๆ คือ อาชีพและ รายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพอะไร ผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 จากการสำรวจและสอบถาม ประชาชนในพื้นที่ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป การปลูกข้าวหรือพืชใช้ต้นทุนในการผลิตสูง ซึ่งต้นทุนการผลิตกับผลกำไรไม่สอดคล้องกัน 

ผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนในพื้นที่ปานกลาง เพราะส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมที่อยู่ในพื้นที่อาศัยไม่ได้เดินทางไปไหน แต่…จะมีผลกระทบกับประชาชนบางส่วนที่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้ว จะมีการเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัด ซึ่งช่วงนี้ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เพราะมีความหวาดระแวงต่อการติดเชื้อของไวรัส COVID-19  อย่างมาก ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้อย่างมากเช่นกัน

จากการใช้การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียในพื้นที่  จุดอ่อน ส่วนใหญ่ที่พบคือ การเกิดภัยแล้งในพื้นที่ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำประชาชนมีหนี้สินมากขึ้น ส่วนจุดแข็งในพื้นที่ คือมีการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มกัน เช่น กองทุนออมทรัพย์(สัจจะ) กองทุนหมู่บ้าน

จากการระบาดของไวรัส COVID-19  ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเจอปัญาหามากมาย ในหลายๆด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ คมนาคมขนส่ง ร้านค้าบางแห่งต้องปิดตัวลง   สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุด จากสถานการณ์ที่กล่าวมา การจะจัดกิจกรรมค่อนข้างที่ยากมากขึ้น

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู