ชื่อบทความ : ” วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหมู่ 3 ตำบลโคกย่าง
ชื่อหมู่บ้าน : หมู่ 6 บ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้จัดทำบทความ : นายณัฐชนน โคตุทา (บัณฑิตจบใหม่)


จุดเริ่มต้น
                   จากได้รับมอบหมายให้ลงพื้นเก็บแบบสำรวจของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (แบบฟอร์ม 01 ) ภายในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้แบ่งหน้าทีในแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลภายในตำบล ซึ่งใช้เวลาเกือบ 3 เดือน ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจที่ไปเก็บมา โดยมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์คือโปรแกรม SPSS และภาระกิจมอบหมายคือวิเคราะห์ข้อมูลหมู่ที่ 3 บ้านบัวพระ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โปรแกรมช่วยประมวลผล SPSS

ความสำคัญ
        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในหมู่ที่ 3 บ้านบัวพระ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม 29 ครัวเรือนจึงยกตัวอย่างเบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ศาสนา เป็นต้น ฯ  จะพบว่า
ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถามจะพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 82.8 และรองลงมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 17.2
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามจะพบว่า ส่วนใหญ่ช่วงอายุ 61-80 ปี คิดเป็น ร้อยละ 51.7  รองลงมาอยู่ที่ช่วงอายุ 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13.8  ช่วงอายุ 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.4  ตามลำดับ
ข้อมูลทั่วไปในด้านศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถามจะพบว่า จะเป็นศาสนาพุทธทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100

เพิ่มเติม
นี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนในการวิเคราะห์พื้นฐานยังมีอีกหลายผลการวิเคราะห์ ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาให้แกชุมชน


ประมวลภาพ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประมวลภาพในการประชุมการวางแผนในการวิเคราะห์ข้อมูล


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู