ชื่อบทความ : สิ่งที่เห็นไม่ใช่แค่ ” ผลิตภัณฑ์ “
ชื่อสถานที่จัดทำ  : โรงเรียนโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อผู้จัดทำ : นายณัฐชนน โคตุทา (บัณฑิตจบใหม่)


จุดเริ่มต้น
               เนื่องจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดการสร้างรายได้หลายรูปและมากขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน ทางผู้ปฏิบัติงาน U2T และอาจารย์ประจำตำบลพร้อมคณะวิทยากรได้เข้าไปให้ความรู้แก่ชุมชนในการแปรรูปอาหาร ซึ่งภายในตำบลโคกย่างนั้นมีแหล่งเพาะเห็ดหลายแห่ง จึงนำเห็ดมาพัฒนาหรือแปรรูปอาหารซึ่งได้แปรรูปออกมาเป็น “ข้าวเกรียบเห็ดโคกย่าง” ณ โรงเรียนบ้านโคกย่าง นัันเอง

สิ่งที่เห็นไม่ใช่แค่ “ผลิตภัณฑ์ “
สิ่งที่เห็นไม่ใช่แค่ “ผลิตภัณฑ์”  ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้สัมผัสหลายอย่าง ซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งเป้าหมายหลักที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ได้พัฒนา และชุมชน ทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน แต่ในระหว่างทางนั้นมีสิ่งที่ให้ได้เก็บเกี่ยวได้สัมผัส ได้รู้สึก ได้รับรู้กับสิ่งเหล่านั้นจริง ๆ คืออะไรนั้นหรอ ?
1. ” ความสุข “ คือ ตลอดระยะเวลาในการอบรมการแปรรูปอาหาร ตลบอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมคุยและแลกเปลี่ยนความคิดทั้งร้อยยิ้ม ความสนุก ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนลืมความทุกข์ไปได้ชั่วขณะเลยหล่ะ
2. ” ความร่วมมือ “ คือ การให้ความร่วมมือของชุมชนไม่ใช่แค่ ประชาชนที่ต้องเข้าร่วม แต่เรากลับเห็นให้การให้ความร่วมมือถึงโรงเรียนและได้ความสนใจบุคคลากรครู ร่วมมือกับประชาชน พร้อมทั้งทางคณะผู้ปฏิบัติงาน U2T ด้วยเช่นกัน
3. ” ความอยาก “คือ  ความอยากนี้ไม่ใช่การหิวโหยอาหารหรืออย่างใด แต่คือความอยากในการพัฒนาตัวเอง ความอยากที่จะเพิ่มรายได้ ซึ่งจะเห็นว่าการให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการที่อยากพัฒนาตนเอง
               นี้เป็นเพียงบางส่วนนำเสนอแต่ยังมีที่ได้สัมผัสและรับรู้ ที่ไม่ใช่แค่ผลิตที่ได้รับ มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้  ทั้งนี้ยังมีอีกกิจกรรมมากมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


ประมวลภาพ


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู