ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญประภา  คงทรัพย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หินลาด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่  8-10 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม (01)(02)(06) ในพื้นที่หมู่ที่1 บ้านถนนน้อย  ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดย นายภูไท ธรรมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านถนนน้อย ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้นำหนังสือแจ้งเพื่อขอเก็บข้อมูลแก่ผู้ใหญ่บ้านก่อนทำการลงพื้นที่ ชุมชนบ้านถนนน้อย หมู่1 เป็น 1 ใน 9 หมู่บ้านของตำบลหินลาด มีทั้งหมด 165 ครัวเรือน ซึ่งบางครัวเรือนเป็นบ้านไม่มีคนอาศัยอยู่ เนื่องจากไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัด 

   

 

 

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ซักถามพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในชุมชน พบว่า ชาวบ้านถนนน้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร โดยมีการทำนาข้าวเพื่อบริโภคเป็นหลัก บางครัวเรือนที่ทำตาข้าวเพื่อจำหน่ายด้วย บางครัวเรือนทำไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลัง นอกจากนี้ในหมู่บ้านถนนน้อยมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฝีมือในการทอเสื่อกก และสานไม้กวาดทางมะพร้าว 

 

การทอเสื่อกก และสานไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นอาชีพหลักของผู้สูงอายุและแม่บ้านที่ว่างจากฤดูเก็บเกี่ยว วัตถุดิบในการทำเสื่อกกคือ ต้นกระจูด แหล่งที่มาในการเกี่ยวกับจะมีอยู่ 2 แหล่งคือ กระจูดปลูก และกระจูดจากธรรมชาติตามแหล่งน้ำ ซึ่งทั้งสองอย่างจะมีวิธีการทำต่างกัน กระจูดปลูกมาฉีกแล้วนำไปตากแห้งเนื่องจากมีความแข็งกว่าและแห้งยากกว่า ส่วนกระจูดธรรมชาติต้องทำการตากแห้งก่อนแล้วนำมาฉีด จากนั้นก็ทำการคัดแยกขนาด นำไปแช่น้ำเพื่อรอย้อมสี โดยสีที่ย้อมจะเป็นสีย้อมเฉพาะสำหรับย้อมกก เมื่อย้อมแล้วตากแห้งแล้ว ก็นำมาทอเป็นเสื่อ ซึ่งสินค้าเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สร้างอาชีพ และสามารถเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนได้อีกด้วย

 

         

 

อื่นๆ

เมนู