ดิฉัน นางสาวเสาวรส แสนดี ประเภท กพร ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 9 หมู่บ้าน ภายในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ อาชีพส่วนใหญ่ในชุมชน คือ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และชาวบ้านในชุมชนจะใช้น้ำในการทำการเกษตร จากแหล่งน้ำในชุมชน

แหล่งน้ำชุมชนบ้านหินลาด

เมื่อก่อนปี พ.ศ 2527  ประชาชนยังประสบกับปัญหาจากการใช้น้ำหลายประการ ทั้งการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร แหล่งน้ำตื้นเขินช้ารุด น้ำท่วม น้ำไม่มีคุณภาพ รวมถึงปัญหาน้ำเน่าเสียในเขตชุมชนการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดจึงมีการก่อสร้างแหล่งน้ำในชุมชนขึ้น คือ สระน้ำบ้านหินลาด หรือเรียกอีกอย่างว่า  “ หนองหินลาด”  ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2527 สถานที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่  5 บ้านหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ต่อมาหลังจากมีการสร้างแหล่งน้ำในชุมชนเสร็จสมบูรณ์ ชาวบ้านในเขตพื้นที่ก็มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ในการบริโภคและอุปโภค ใช้สำหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร ชำระร่างกาย ใช้ในการเกษตร เช่น การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ซึ่งมนุษย์ใช้เป็นอาหาร และด้านอุตสาหกรรมต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิต ล้างของเสีย หล่อเครื่องจักร และระบายความร้อน

 

 

  

อื่นๆ

เมนู