ข้าพเจ้า นาง ภัทสุดา ตาริก ประเภทประชาชน ( ID03) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  – 12 มีนาคม 2564 ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปเก็บแบบสอบถาม (01)(02)(06) ในพื้นที่หมู่ที่4 บ้านหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดย นาพิลุน ภักดีแดง ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านหินลาด ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้นำหนังสือแจ้งเพื่อขอเก็บข้อมูลแก่ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของชุมชน ก่อนทำการลงพื้นที่ ชุมชนบ้านหินลาด หมู่4 เป็น 1 ใน 9 หมู่บ้านของตำบลหินลาด มีทั้งหมด 203 ครัวเรือน ซึ่งบางครัวเรือนเป็นบ้านไม่มีคนอาศัยอยู่ เนื่องจากไปทำงานนอกพื้นที่ ที่ต่างจังหวัด

บริบททั่วไป

         โดยทั่วไปชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี บริบทของชุมชนโดยภาพรวมแล้วน่าอยู่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่ ทำนา ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนเป็นข้าราชการ จึงทำให้รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง หมู่บ้านมีความสะอาด มีการจัดการขยะตามชุมชนภายใต้ความดูแลของ อ.บ.ต ชุมชนไม่แออัด มีอากาศบริสุทธิ์อย่างมาก มีร้านค้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีการประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว อาทิ การทอผ้าสิ้นตีนแดง  ผ้าไหม รวมถึงการสานไม้กวาดทางมะพร้าวและไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อจัดจำหน่ายในชุมชนพื่อกระจายรายได้สู่ครัวเรือนในชุมชน 

                                                         

อื่นๆ

เมนู