ข้าพเจ้านาย ธีรภัทร อยู่สินธุ์

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

ในเดือนเมษายน 2564 นี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำตามเป้าหมายที่ 8  ฝึกอบรมทักษะอาชีพ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจ ในวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564  สาเหตุที่ต้องอบรมอาชีพเรื่องเครื่องปั้นดินเผานั้นเพระว่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด เป็นเครื่องเคลือบดินเผาโบราณที่มีอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ในแถบอีสานตอนใต้ โดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พบในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก และในพื้นที่ตำบลหินลาดยังมี แหล่งเตาเผาโบราณนายเจียน ตั้งอยู่ที่บ้านถนนน้อย ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเตาเผาโบราณอายุประมาณ 1,000 ปี มี 2 เตา ชื่อเตาเผานายเจียน และเตาเผาสวาย

               ข้าพเจ้าและทีมงานนักศึกษาได้เตรียมวัตถุดิบในการฝึกอบรม คือดินจากแหล่งดิน ต.หินลาด นำมาบดเป็นผงและร่อนเป็นผงดินละเอียด ต่อมาได้นำไปหมักทิ้งไว้  24 ชม. และนำเข้าเครื่องอัดดินเป็นท่อน อีกทั้งยังนำมาผสมกับดินเหนียวสำเร็จรูป(คอมพาวด์เค) ในอัตราส่วนอย่างละ 50% เพื่อลดต้นทุนและได้ดินที่มีปริมาณมากขึ้น

                                                                                                                                                                                                                                   

                         

 

               เมื่อได้เนื้อดินเป็นท่อนแล้วจึงได้นำไปบรรจุลงถังขนาดใหญ่ เพื่อนำไปฝึกอบรมชาวบ้านในพื้นที่ ที่ต้องใช้ดินจากแหล่งดิน ต.หินลาด เพราะเป็นดินที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่ดีและมีความเหนียว อีกทั้งยังเป็นดินที่หาได้ในพื้นที่ เเละสำหรับชาวบ้านที่จะไปต่อยอด จะได้ไม่ต้องไปหาดินจากที่อื่น  ในพื้นที่ได้พบเครื่องเคลือบโบราณจำนวนมาก คนโบราณใช้เผาเครื่องปั้นดินเผา หม้อ ไห ต่างๆ ลักษณะพื้นที่ที่พบเครื่องปั้นดินเผาพบหนาแน่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และยังพบกระจายตัวในเขตพื้นที่อีสานตอนใต้ ที่มีภูมิประเทศติดอยู่กับประเทศกัมพูชา ทำให้เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร หรือศิลปะลวปุระหรือลพบุรี มีลักษณะสำคัญคือ หนาและหนัก เนื้อแกร่ง นิยมตกแต่งด้วยการขูดขีดเป็นลวดลายต่างๆ และปั้นเป็นรูปสัตว์ เช่น นก ช้าง ไก่ เป็นต้น และนิยมเคลือบด้วยสีน้ำตาล

                                                               

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ในครั้งนี้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการขึ้นรูปเบื้องต้นให้แกชาวบ้าน โดยการขึ้นรูปแบบบีบกด การขึ้นรูปแบบเส้นขด การขึ้นรูปแบบแผ่น และการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ข้าพเจ้าและทีมการได้ทำการสอนและถ่ายทอดเทคนิคการปั้นเครื่องปั้นดินเผาให้แกชาวบ้าน เพื่อรังสันชิ้นงานน้อยใหญ่ ตามความสนใจและความถนัดของชาวประชาชน ซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจและตั้งใจฝึกปั้นเครื่องปั้นดินเผา จึงได้รังสรรค์ชิ้นงานออกมามากมาย ทั้งแก้วชากาแฟ จานรองแก้ว ทั้งยังมีกระถ่างต้นไม้ แจกันใส่ดอกไม้อีกด้วย ข้าพเจ้าหวังว่าการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้ต่อยอดเพื่อสร้างเป็นอาชีพต่อไป

            

อื่นๆ

เมนู