ข้าพเจ้านางสาวศิริวิมล ดิบประโคน อยู่ในส่วนของกลุ่มของประชาชน ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอารจารย์ประจำหลักสูตร ID03 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่สนใจจำนวน 10 คนในเเต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้ เเละเข้ารับการอบรมให้ความรู้ช่วยสอนวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
     วันที่ 7 8 และ 9 เดือนเมษายน พ.ศ 2564 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ กำหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด เป็นเครื่องเคลือบดินเผาโบราณที่มีอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ในแถบอีสานตอนใต้ โดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พบในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก และในพื้นที่ตำบลหินลาดยังมี แหล่งเตาเผาโบราณนายเจียน ตั้งอยู่ที่บ้านถนนน้อย ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเตาเผาโบราณอายุประมาณ 1,000 ปี มี 2 เตา ชื่อเตาเผานายเจียน และเตาเผาสวาย และได้พบเครื่องเคลือบโบราณจำนวนมากคนโบราณใช้เผาเครื่องปั้นดินเผา หม้อ ไหลักษณะพื้นที่ที่พบเครื่องปั้นดินเผาพบหนาแน่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และยังพบกระจายตัวในเขตพื้นที่อีสานตอนใต้ ที่มีภูมิประเทศติดอยู่กับประเทศกัมพูชา ทำให้เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร หรือศิลปะลวปุระหรือลพบุรี มีลักษณะสำคัญคือ หนาและหนัก เนื้อแกร่ง นิยมตกแต่งด้วยการขูดขีดเป็นลวดลายต่างๆ และปั้นเป็นรูปสัตว์ เช่น นก ช้าง ไก่ เป็นต้น และนิยมเคลือบด้วยสีน้ำตาล วัตถุดิบในการเตรียมเนื้อดินปั้นดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้มีส่วนประผสมของดินในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนำมาผสมกับดินดำ (ดินคอมพาวด์เค) ในอันตราส่วน ดินพื้นบ้าน 50% ดินดำ (ดินคอมพาวดฺ์เค) 50% เพื่อลดต้นทุนในการผลิต วิธีการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา การขึ้นรูปเครื่องเคลือบดินเผามีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การปั้นวิธีอิสระ การปั้นด้วยวิธีขดการปั้นด้วยวิธีตีแผ่ การปั้นด้วยวิธีกดด้วยมือ การปั้นด้วยวิธีปั้นด้วยแป้นหมุนการปั้นด้วยการใช้ใบมีดและการปั้นด้วยวิธีกดแม่พิมพ์ซึ่งแต่ละวิธีจะมีความแตกต่างกันออกไป ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างการขึ้นรูปด้วยวิธีการปั้นเเบบขด ก่อนที่จะมีการค้นคิดแป้นหมุนขึ้นมาได้มีการปั้นโดยวิธีขดซึ่งปั้นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างกลและขนาดใหญ่ซึ่งมีกรรมวิธีแบ่งออกเป็น2ขั้นด้วยกันคือโดยการนำดินมาคลึงให้เป็นเส้นให้มีความหนาเท่าๆกันดินชนิดนี้จะแห้งหรือแฉะจนเกินไปไม่ได้แล้วเชื่อมต่อกันโดยใช้หัวแม่มือกดให้เนื้อดินแต่ละเส้นติดกันหรือใช้น้ำดินข้นเชื่อมรอยต่อก็ได้

      สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ให้กับชาวบ้านในชุมชลตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการขึ้นรูปเเบบต่างๆการปั้นวิธีอิสระ การปั้นด้วยวิธีขดการปั้นด้วยวิธีตีแผ่ การปั้นด้วยวิธีกดด้วยมือ การปั้นด้วยวิธีปั้นด้วยแป้นหมุน หลังจากข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ทำการสอนและถ่ายทอดเทคนิควิธีการปั้นการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น ตามที่กล่าวมาข้างต้นเเล้ว ชาวบ้านส่งใจที่จะเรียนรู้เเละฝึกทำตามขั้นตอนต่างๆเป็นอย่างดีเนื่องจากมีเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมมากจึง เริ่มสอนในวิธีที่ง่ายเเละเข้าใจได้เร็ว ทำให้เยาวชนไม่เบื่อเละสนุกไปกับการได้ปั้น จึงมีผลงานการปั้นมากมายในการอบรมครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกระทางไว้ใส่ดอกไม้รูปต่างๆ เเก้วน้ำ ถาดรองเเก้วเเละกระถางรูปทรงสวยงาม เกิดเป็นผลงานที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างรายได้เเละใช้ในชีวิตประจำวันในเเก่ชาวบ้านได้

 

ถาพประกอบการเข้ารับการอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู