ข้าพเจ้า นายธีรภัทร อยู่สินธุ์

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแพร่ (COVID-19) ทำให้การทำงานในการลงพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกยากต่อการดำเนินงาน จึงต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยในการลงพื้นที่เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเก็บข้อมูลผ่าน Application U2T

                             

ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของแหล่งโบราณในตำบลหินลาด คือ ปราสาทถมอ ซึ่งตั้งอยู๋ในพื้น บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโบราณสถานแบบขอมประเภทธรรมศาลา ปราสาทถมอ ถมอ เป็นภาษาเขมร แปลว่าหิน ปราสาทถมอจึงแปลว่า ปราสาทหิน กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2525 โบราณสถานปราสาทถมอ ประกอบด้วย ธรรมศาลา เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างด้วยศิลาแลง กรอบประตูหน้าต่างเป็นหินทราย ประตูทางเข้า-ออกอยู่ด้านทิศตะวันออก ผนังทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่าง 5 ช่อง ทิศตะวันตกของธรรมศาลาเป็นประตูสู่ตัวปราสาท ภายในมีแท่นหินทรายสำหรับประดิษฐานรูปเคารพ อาคารทั้งหมดล้อมด้วยสระน้ำรูปเกือกม้า เว้นด้านทิศตะวันออกเป็นทางเดิน ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกหนึ่งสระ ปัจจุบันเครื่องบนของปราสาทพังทลายเหลือให้เห็นเพียงฐานและผนังบางส่วนสันนิษฐานว่า ปราสาทถมอเป็นหนึ่งในธรรมศาลา 17 แห่ง ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษ 18 บนเส้นทางระหว่างยโสธรปุระ

                                                                   

                                                                     

          สรุปผลการสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2564 ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการลงพื้นที่ จึงต้องมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจแหล่งโบราณในตำบลหินลาด ปราสาทถมอเป็นแหล่งโบราณคดี เป็นโบราณสถานแบบขอมประเภทธรรมศาลา ในทุกปีช่วงเดือนเมษายนจะมีประเพณี บูญบวงสรวงปราสาทถมอ จะมีการล้างทำความสะอาดตัวปราสาท ซึ่งจะมีประเพณีนี้อยู่ในช่วงเมษายนของทุกปี

 

อื่นๆ

เมนู