ข้าพเจ้า นางสาวพรปวีณ์ ง่วนทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (ID03)                                                                     ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เริ่มต้นทำงานเดือนกุมภาพันธ์ ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม เป็นระยะเวลาประมาณสี่เดือน ที่ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้สำรวจและเก็บข้อมูล 01,02 และ 06 ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
ได้ทำงานอบรมเกี่ยวกับโครงการเครื่องปั้นดินเผาและได้ศึกษาประวัติความเป็นมาที่พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด พบว่า มีแหล่งเตาเผา เครื่องเคลือบโบราณอยู่ กระจัดกระจายในพื้นที่ประมาณ 100 เตา แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง ความชาญฉลาด และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โครงการนี้ทำเพื่อให้รู้พื้นฐานการปั้นและขั้นตอนการเผาและเคลือบ และสามารถนำไปทำเป็นอาชีพ พัฒนาและสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป
ประเภทของเครื่องเคลือบดินเผา
1.ไหขนาดใหญ่.
 2.ไหเล็กหรือแจกัน.
3.ไหทรงโกศ(ไหเท้าช้าง).
4.แจกัน.
5.คณโฑหรือหม้อน้ำ.
6.กุณฑีหรือหม้อน้ำมีพาย.
7.คนโทรูปคนและน้ำเต้า.
8.เครื่องใช้ในครัว.
9.ผอบหรือตลับ.
10.โถ
11.กระปุกหรือกระแป้
12.เต้าปูนรูปช้าง
13.ประติมากรรมรูปสัตว์
14.เต้าปูน เต้ารูปแบบธรรมดา
15.พาน
16.เครื่องใช้และเครื่องประดับ
17.ขวด
18.ส่วนประกอบสถาปัตยกรรม
 19.พระพุทธรูป หรือพระพิมพ์
กระบวนการผลิต
1.การกำหนดแบบร่าง
2.การขึ้นรูป
3.การตกแต่ง
4.การเผา
อาจารย์และทีมงานได้ อบรมให้ชาวบ้านตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน และได้สอนพื้นฐาน ความรู้ต่างๆให้กับชาวบ้าน ปัจจุบันได้อบรมถึงขั้นตอนการกำหนดแบบร่าง การขึ้นรูป และการตกแต่งแล้ว ต่อไปจะอบรมเกี่ยวกับการเผาแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การอบรมต้องหยุดชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

อื่นๆ

เมนู