ข้าพเจ้า นายธีรภัทร อยู่สินธุ์

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

ข้าพเจ้านาย ธีรภัทร อยู่สินธุ์ นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแกวให้ประเทศ) ข้าพเจ้าจึงได้ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดกาแฟโดยใส่ลวดลายบ้านกรวดลงบนผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของบ้านกรวดและอนุรักษ์ไว้

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมและบันทึกข้อมูลในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการสเก็ตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ชุดกาแฟ ซึ่งประกอบด้วยแก้วและจานรองแก้ว โดยการขึ้นด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด แต่ก่อนที่จะได้ลงมือปั้นนั้น ได้ลงมือทำดินโดยผ่านกระบวนการ บด ล่อน หมัก และผสม เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอีกทั้งยังใช้วัตถุดิบคือดินบ้านกรวดมาผสมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดคุณค่าในทุกด้านของ อำเภอบ้านกรวด เมื่อได้ดินที่พร้อมขึ้นรูป ข้าพเจ้าจึงได้ทำการใช้ดิน 1 ก้อน ขึ้นแป้นหมุนปั้นแก้วก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อได้ชิ้นผลิตภัณฑ์ครบจำนวน ต้องรอให้หมาด แล้วนำมาขูดแต่งก้นผลิตภัณฑ์ เพราะถ้าไม่ทำการแต่งก้นผลิตภัณฑ์ ชิ้นงานนั้นจะไม่สมบูรณ์ และเพื่อความสมบูรณ์จึงต้องทำตามขึ้นตอนการผลิต ในทุกๆขั้นตอน จากนั้นในการทำจานรองแก้ว จะอยู่ในกระบวนเดียวกันกับการปั้นแก้ว แต่จะต่างกันแค่การจัดรูปทรง เมื่อได้ทำการขูดแต่งก้นผลิตภัณฑ์ แล้วจึงนำมาเขียนลวดลายบ้านกรวด

                                                             

                                                             

สรุปในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ประสบกับผลสำเร็จในทุกกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดกาแฟลวดลายบ้านกรวด และจำทำการสเก็ตชิ้นงานออกมาเรื่อยๆและลงมือปฏิบัติโดยรวดเร็ว

     

อื่นๆ

เมนู